Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.548 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 856/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
02

Quyết định 854/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
03

Quyết định 827/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
04

Quyết định 784/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2020
05

Quyết định 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam

Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
06

Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
07

Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam)

Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
08

Quyết định 270/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 02/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
09

Thông tư 06/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
10

Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
11

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
12

Quyết định 178/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ

Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
13

Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
14

Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
15

Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
16

Quyết định 4803/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
17

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
18

Quyết định 4794/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
19

Thông tư 19/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
20

Lệnh 09/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thư viện

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
Vui lòng đợi