Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Kế hoạch 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 962/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 3831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2646/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/17/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Lệnh 04/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao của Quốc hội, số 26/2018/QH14

Ban hành: 14/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 25/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 527/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2018 và chào mừng năm mới 2019

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết