Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.286 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 2430/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
02

Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
03

Kế hoạch 619/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kinh phí thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" (Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, năm 2022

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2022
04

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
05

Quyết định 3276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Thọ Xuân đến năm 2030

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
06

Quyết định 3531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án Tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
07

Quyết định 1688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
08

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định Định hướng nội dung quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
09

Quyết định 607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
10

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc c​ông bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
11

Quyết định 2767/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao Người Giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
12

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
13

Quyết định 2374/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Ban hành: 27/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
14

Quyết định 3508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
15

Công điện 3654/CÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022 (Noru)

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
16

Quyết định 3138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
17

Quyết định 727/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam

Ban hành: 24/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
18

Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
19

Công văn 3625/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đền Buộm, hạng mục cổng Hậu, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2022
20

Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
Vui lòng đợi