CÔNG CỤ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT) ONLINE 2024 ĐÃ CÓ VAT HOẶC CHƯA CÓ VAT

Công cụ tính VAT ngược (giá đã có VAT) hoặc tính VAT xuôi (giá chưa có VAT) trực tuyến 2023 giúp khách hàng chuyển đổi nhanh chóng và tiện lợi.

Thực hiện

CÁCH TÍNH GIÁ ĐÃ CÓ VAT HOẶC CHƯA CÓ VAT

Công thức tính giá đã có VAT:

* Số tiền trước thuế (gốc) = Số tiền sau thuế/(1 + (%VAT/100))

* Tiền thuế = Số tiền trước thuế (gốc) x %VAT/100

Ví dụ:

Số tiền sau thuế là 12.000.000đ

% VAT là 10

Như vậy, số tiền trước thuế = 12.000.000/(1+10/100) = 10.909.091

Tiền thuế = 10.909.091 x 10/100 = 1.090.909

Công thức tính giá chưa bao gồm VAT:

* Số tiền sau thuế = Số tiền trước thuế (gốc) x (1 + %VAT/100)

Ví dụ:

Số tiền trước thuế là 12.000.000đ

% VAT là 10

Như vậy, số tiền sau thuế = 12.000.000 x (1+10/100) = 13.200.000đ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Toàn bộ quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng

Toàn bộ quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng

Toàn bộ quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) tác động đến hầu hết các đối tượng trong xã hội. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, được sửa đổi, bổ sung 2016 điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực này. Bài viết dưới đây tổng hợp các vấn đề pháp lý cơ bản, liên quan mật thiết đến đời sống người dân của pháp luật thuế GTGT.
Xem thêm