Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐINH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1649/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT, QUYẾT ĐỊNH
XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
NHÂN VIÊN CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BCA(A18) ngày 07/06/2000 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " Quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho những quy định về việc xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ tại văn bản số 1674/TCCBKH ngày 02/10/1995 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 3. Các thành viên trong Ban Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT, QUYẾT ĐỊNH XUẤT CẢNH,
NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN
CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số.1649/2000/QĐ-BKHCNMT
ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

I- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ XUẤT CẢNH,
NHẬP CẢNH

 

Đối tượng được Bộ trưởng xem xét, uỷ quyền phân cấp xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh:

1- Là đơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên có quan hệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện :

- Đơn vị đã được Bộ phân cấp quản lý cán bộ,

- Đơn vị có phòng, ban hoặc có cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức cán bộ, công tác quan hệ quốc tế.

2- Các Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ.

Danh mục các đơn vị được phân cấp quản lý xuất cảnh, nhập cảnh được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo bản Quy định này

 

II- CẤP XÉT DUYỆT VÀ QUYẾT ĐỊNH:

 

1- Bộ trưởng quyết định xuất cảnh đối với:

- Thứ trưởng

- Các đối tượng do Bộ quyết định bổ nhiệm của các đơn vị được phân cấp xuất cảnh

- Các cán bộ, công chức, nhân viên của các đơn vị chưa được phân cấp

- Các cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ.

2- Đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ ra nước ngoài nhằm thực hiện các kế hoạch, thoả thuận hoặc hợp đồng ký kết với nước ngoài mà Bộ đã cho phép ký hoặc đã phê duyệt :

- Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp xét duyệt và quyết định xuất cảnh cho cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị không thuộc các chức danh đã nêu ở mục II.1.

- Những trường hợp đột xuất ngoài kế hoạch chưa được Bộ cho phép hoặc phê duyệt phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, có tham khảo ý kiến của Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học trước khi thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định xuất cảnh.

 

III- TRÁCH NHIỆM:

 

1- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm :

Thực hiện các quy định tại Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam, Thông tư số 09/2000/TT-BCA(A18) ngày 07/06/2000 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông, Công văn số 674LS/XNC ngày 24/03/2000 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc bỏ quy định xuất trình Quyết định cử đi nước ngoài khi xuất cảnh và những quy định dưới đây:

a- Hàng năm xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch xuất cảnh, nhập cảnh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những trường hợp đột xuất.

b- Xem xét về nhân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, hiệu quả công việc, thời gian vv... đối với cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị đi nước ngoài.

c - Các đơn vị được phân cấp, sau khi ban hành quyết định xuất cảnh, phải gửi về Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học một bản để theo dõi, tổng hợp và có trách nhiệm thu giữ, bảo quản hộ chiếu của những người do đơn vị quyết định xuất cảnh theo phân cấp và đôn đốc những người mà Bộ ra Quyết định nộp hộ chiếu cho Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học ngay sau khi họ về nước.

d- Báo cáo về Bộ ( qua Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học ) trường hợp cán bộ, công chức, nhân viên đi quá hạn hoặc phát hiện có vấn đề gì đặc biệt để phối hợp xử lý và trình Lãnh đạo Bộ quyết định.

e- Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện việc xuất cảnh, nhập cảnh của đơn vị.

2- Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học có trách nhiệm:

a- Căn cứ vào đề nghị cụ thể của các đơn vị, xem xét, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ kế hoạch xuất cảnh hàng năm về đào tạo, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tham gia các cuộc họp và thẩm định để đảm bảo tiêu chuẩn về nhân sự, chuyên môn, ngoại ngữ ....đối với từng trường hợp cụ thể do các đơn vị trình lên.

b- Kiểm tra việc thực hiện quản lý xuất cảnh ở các đơn vị được phân cấp, kiến nghị Lãnh đạo Bộ biện pháp xử lý những vi phạm, kể cả việc huỷ bỏ quyết định xuất cảnh của các đơn vị khi cần thiết.

c- Kiến nghị Lãnh đạo Bộ các biện pháp liên quan đến công tác xuất cảnh, nhằm quản lý tốt công tác này.

d- Thu giữ và bảo quản hộ chiếu của những đối tượng mà Bộ ra quyết định xuất cảnh ngay sau khi họ về nước.

e- Định kỳ 6 thàng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện công tác xuất cảnh của Bộ.

f- Đối với việc xuất cảnh, Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học trình Lãnh đạo Bộ để có văn bản quyết định trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp đặc biệt.

3- Vụ Quan hệ quốc tế có trách nhiệm:

a- Căn cứ vào đề nghị cụ thể của các đơn vị, xem xét, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ kế hoạch xuất cảnh hàng năm trong khuôn khổ thực hiện các cam kết đã thoả thuận trong các Hiệp định, Nghị định thư,... ...

b- Chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quản lý nhập cảnh.

c- Kiến nghị Lãnh đạo Bộ các biện pháp liên quan đến công tác nhập cảnh nhằm quản lý tốt công tác này.

d- Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện công tác nhập cảnh của Bộ.

4- Đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ:

Sau mỗi lần xuất cảnh, cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ có trách nhiệm nộp lại hộ chiếu, báo cáo thủ trưởng đơn vị và Lãnh đạo Bộ về kết quả mà bản thân thu nhận được và kiến nghị.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học, Vụ Quan hệ quốc tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức và Cán bộ khoa học, Vụ Quan hệ quốc tế) để xem xét và giải quyết.


PHỤ LỤC
NHỮNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ
XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số.1649/2000/QĐ-BKHCNMT
ngày 12 tháng 9 năm 2000)

 

Trước mắt Bộ phân cấp quyết định xuất cảnh, nhập cảnh cho các đơn vị sau đây:

1- Cục Sở hữu Công nghiệp

2- Viện Nghiên cứu Chiến lược - Chính sách KH & CN

3- Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

4- Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

5- Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ

6- Trung tâm Thông tin Tư liệu KHCN Quốc gia

7- Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

8- Công ty Phát triển đầu tư công nghệ (FPT)

9- Công ty Xuất nhập khẩu công nghệ mới (Nacenimex)

10-Công ty Sở hữu công nghiệp (Investip)

11-Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật (Technimex)

12-Công ty Công nghệ Điện tử Cơ khí và Môi trường (EMECO)

13-Công ty ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (MITEC)

thuộc tính Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1649/2000/QĐ-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:12/09/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1649/2000/QĐ-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 1649/2000/QD-BKHCNMT
Hanoi, September 12, 2000
 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON APPROVAL AND DECISION OF ENTRY AND EXIT OF STATE OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to the Government’s Decree No.22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to the Government’s Decree No.05/2000/ND-CP of March 3, 2000 on Vietnamese citizens’ entry and exit;
Pursuant to Circular No.09/2000/TT-BCA (A18) of June 7, 2000 of the Ministry of Public Security guiding the granting of general passports in the country under the Government’s Decree No.05/2000/ND-CP;
At the proposal of the director of the Department for Scientific Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on approval and decision of entry and exit of State officials and public employees of the Ministry of Science, Technology and Environment.
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing and replaces the provisions on entry and exit of the Ministry’s State officials and public employees in Document No.1674/TCCBKH of October 2, 1995 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
Article 3.- The Ministry’s leadership members, the leading officials of the units and all State officials and public employees of the Ministry of Science, Technology and Environment shall have to implement this Decision.
 

 
MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Chu Tuan Nha
 
 
REGULATION
ON APPROVAL AND DECISION OF ENTRY AND EXIT OF STATE OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
(Issued together with Decision No.1649/2000/QD-BKHCNMT of September 12, 2000 of the Ministry of Science, Technology and Environment)
I. SUBJECTS ASSIGNED THE ENTRY-EXIT MANAGEMENT RESPONSIBILITY
Subjects considered and authorized by the Minister to approve and decide the entry and exit are:
1. Administrative and public-service units regularly involved in international relations and satisfying the following conditions:
- Having been assigned the personnel management responsibility by the Ministry,
- Having bureaus, sections or full-time officials in charge of organization and personnel as well as international relations work.
2. State enterprises attached to the Ministry
The list of the units assigned the entry-exit management responsibility is provided for in Appendix to the Decision promulgating this Regulation.
II. APPROVING AND DECIDING LEVELS
1. The Minister shall decide the exit of:
- Vice ministers;
- Subjects being members of the exit-management authorized units, who are appointed by decisions of the Ministry.
- State officials and public employees of the units which have not been authorized.
- Officials of the section or higher level and chief accountants of State enterprises attached to the Ministry.
2. For the Ministry’s State officials and public employees who travel abroad for execution of plans, agreements or contracts signed with foreign parties, which have been allowed to be concluded or ratified by the Ministry:
- The heads of the authorized units shall approve and decide the exit of State officials and public employees of their own units, who are not holding the titles mentioned in Section II.1.
- For unplanned cases which have not yet been allowed or ratified by the Ministry, the consent of the Ministry’s leadership is required, based on the consultation with the Department for Scientific Organization and Personnel before the heads of the units consider and decide the exit.
III. RESPONSIBILITY
1. The heads of the units shall have the responsibility:
To implement the provisions of the Government’s Decree No.05/2000/ND-CP of March 3, 2000 on Vietnamese citizens’ entry and exit, Circular No.09/2000/TT-BCA (A18) of June 7, 2000 of the Ministry of Public Security guiding the granting of general passports, Official Dispatch No.674LS/XNC of March 24, 2000 of the Consular Department of the Ministry for Foreign Affairs to annul the provision on producing decisions on sending persons aboard upon their exits, as well as the following stipulations:
a/ To annually elaborate and submit to the Ministry’s leadership the entry-exit plan and promptly report to the latter on unplanned cases.
b/ To consider the matter of personnel, professional qualifications and skills, foreign language proficiency, working efficacy and time... related to the units’ State officials and public employees sent abroad.
c/ The authorized units shall, after issuing exit decisions, have to send a copy thereof to the Department for Scientific Organization and Personnel for monitoring and sum-up and have to recover and keep the passports of the persons for whom they have issued the exit decisions according to their assigned responsibility, and urge the persons whose exits have been decided by the Ministry to submit their passports to the Department for Scientific Organization and Personnel right after they return to the country.
d/ To report to the Ministry (Department for Scientific Organization and Personnel) cases where State officials or public employees fail to return home on time or the detection of any particular matters for coordination in handling and report them to the Ministry’s leadership for decision.
e/ Biannually and annually to report to the Ministry’s leadership on the situation of the units’ entry and exit.
2. The Department for Scientific Organization and Personnel shall have the responsibility:
a/ On the basis of the units’ specific proposals, to consider, sum up and submit to the Ministry’s leadership the annual exit plan for training, survey, conferences, workshops, participation in meetings and evaluation so as to ensure the criteria on personnel, professional qualifications and foreign language proficiency...for each specific case submitted by the units.
b/ To inspect the exit management by the authorized units and propose to the Ministry’s leadership measures for handling violations, including the cancellation, when necessary, of exit decisions issued by the units.
c/ To propose to the Ministry’s leadership the exit-related measures for the management of this work.
d/ To recover and preserve passports of the subjects whose exits have been decided by the Ministry right after they return to the country.
e/ Biannually and annually, to sum up and report the situation of the Ministry’s exit management work to the Ministry’s leadership.
f/ Regarding the exit, the Department for Scientific Organization and Personnel shall report it to the Ministry’s leadership so that the latter may issue decisions thereon within 5 days after fully receiving valid dossiers, except for special cases.
3. The Department for International Relations shall have the responsibility:
a/ To base itself on the units’ specific proposals, to consider and sum up before submitting to the Ministry’s leadership the annual exit plan within the framework of implementation of the commitments already agreed upon in agreements or protocols...
b/ To assume the prime responsibility and coordinate with the Department for Scientific Organization and Personnel in guiding the inspection of entry management.
c/ To propose to the Ministry’s leadership the entry-related measures for the management of this work.
d/ On the basis of the units’ biannual and annual reports, to make sum-up and report to the Ministry’s leadership on the Ministry�s entry management situation.
4. For the Ministry’s State officials and public employees:
After each exit, the Ministry’s State officials and public employees shall have to return their passports and report to the heads of their respective units as well as the Ministry’s leadership on the results they have gained and may make proposals.
IV. IMPLEMENTATION ORGANIZATION
The Department for Scientific Organization and Personnel, the Department for International Relations shall have to oversee and inspect the implementation of this Regulation. In the course of implementation of this Regulation, if any problem arises, organizations and individuals should promptly report it to the Ministry (through the Department for Scientific Organization and Personnel and the Department for International Relations) for consideration and settlement.
 
UNITS
ASSIGNED THE ENTRY-EXIT MANAGEMENT RESPONSIBILITY
(Issued together with Decision No.1649/2000/QD-BKHCNMT of September 12, 2000)
To assign the entry-exit management responsibility to the following units:
1. The National Office of Industrial Property;
2. The Institute for Studies of Science and Technology Strategy and Policy;
3. The General Department of Standardization, Metrology and Quality;
4. Vietnam Atomic Energy Institute;
5. The Institute for Research into Technological Application;
6. The National Center for Scientific and Technological Information and Documentation;
7. The Scientific and Technical Publishing House;
8. The Company for Financing and Promoting Technology (FPT)
9. The New-Tech Import- Export Company (Nacenimex)
10. The Industrial Property Company (Investip)
11. The Technical Import- Export Company (Technimex)
12. The Electronics Mechanical and Environment Company (EMECO)

13. The Scientific and Technological Advances Application Company (MITEC).

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1649/2000/QD-BKHCNMT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi