Thông tư 08/2015/TT-BKHCN hợp tác nghiên cứu song phương về khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 08/2015/TT-BKHCN

Thông tư 08/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2015/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:05/05/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------


Số: 08/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC NGHIÊN CỨU SONG PHƯƠNG
VÀ ĐA PHƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH
TÌM KIẾM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2014 (sau đây viết tắt là Chương trình).
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện và tham gia Chương trình, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài là văn bản thỏa thuận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đối tác nước ngoài về khoa học và công nghệ; biên bản cuộc họp Ủy ban, tiểu ban hợp tác về khoa học và công nghệ của Việt Nam được Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ làm đại diện ký với đối tác nước ngoài; văn bản thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác khoa học và công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc đại diện được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với đối tác nước ngoài; văn bản hợp tác khoa học và công nghệ của lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành và địa phương) ký với đối tác nước ngoài.
2. Tìm kiếm công nghệ nước ngoài là quá trình nghiên cứu nhằm phát hiện, đánh giá về tính năng ưu việt của một công nghệ nước ngoài và khả năng chuyển giao công nghệ đó vào Việt Nam, phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế - xã hội của đất nước.
3. Chuyên gia tìm kiếm công nghệ là người có trình độ, hiểu biết chuyên sâu và khả năng phân tích, đánh giá, tư vấn về chuyển giao công nghệ để tham gia hoạt động tìm kiếm công nghệ, hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
4. Báo cáo hồ sơ công nghệ là tập hợp thông tin, tài liệu liên quan đến công nghệ, tính mới của công nghệ, ưu thế cạnh tranh, tiềm năng ứng dụng của công nghệ; các giai đoạn phát triển của công nghệ (từ ý tưởng, phòng thí nghiệm, nghiên cứu tiền khả thi/khả thi, đăng ký sở hữu trí tuệ...); đối tượng nắm giữ công nghệ; điều kiện và khả năng chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ.
Điều 3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Chương trình
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Chương trình (sau đây gọi là nhiệm vụ) là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, bao gồm:
1. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương là đề tài, dự án khoa học và công nghệ do tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam hợp tác với đối tác nước ngoài cùng xây dựng, đóng góp các nguồn lực để tổ chức thực hiện và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư này.
2. Nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài là đề tài, dự án khoa học và công nghệ có hoạt động tìm kiếm công nghệ; có hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong nước thực hiện chuyển giao công nghệ, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm và sản xuất sản phẩm.
3. Nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình là đề tài, dự án khoa học và công nghệ và các hoạt động khác nhằm triển khai mục tiêu, nội dung và giải pháp của Chương trình.
Điều 4. Nguyên tắc lựa chọn nhiệm vụ của Chương trình
Nhiệm vụ của Chương trình được lựa chọn theo nguyên tắc sau:
1. Các bên tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình có nghĩa vụ và trách nhiệm bình đẳng trong việc triển khai các công việc có liên quan, bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ luật pháp Việt Nam, điều ước và thỏa thuận quốc tế.
2. Nhiệm vụ phải phù hợp với mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến (Khung Chương trình), kế hoạch triển khai Chương trình và kinh phí thực hiện Chương trình.
3. Ưu tiên nhiệm vụ thực hiện với đối tác nước ngoài là cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, thế mạnh, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để giải quyết một số vấn đề khoa học và công nghệ mà Việt Nam quan tâm.
Điều 5. Mã số nhiệm vụ của Chương trình
1. Mã số nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương: HNQT/SPĐP/XX.YY.
2. Mã số nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài: HNQT/TKCG/XX.YY.
3. Mã số nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình: HNQT/QL/XX.YY.
Trong đó:
- HNQT là mã số của Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ đến năm 2020;
- SPĐP là ký hiệu nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương;
- TKCG là ký hiệu nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài;
- QL là ký hiệu nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình;
- XX là ký hiệu số thứ tự nhiệm vụ;
- YY là ký hiệu số biểu thị năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Chương II
NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Điều 6. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương
1. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được lựa chọn theo nguyên tắc nêu tại Điều 4 Thông tư này và đáp ứng các điều kiện sau:
a) Mục tiêu của nhiệm vụ phù hợp với văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài, đồng thời giải quyết được ít nhất một trong các vấn đề chủ yếu sau:
- Vấn đề khoa học và công nghệ mang tính chất chiến lược, lâu dài của Việt Nam theo hướng làm chủ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào một số ngành công nghiệp trọng điểm; làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo, công nghệ chế tác và chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo cơ hội để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu;
- Vấn đề khoa học và công nghệ trọng tâm, trọng điểm phục vụ trực tiếp các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;
- Vấn đề khoa học và công nghệ được triển khai trong chương trình, dự án nghiên cứu quốc tế, dự án đầu tư khoa học và công nghệ trên thế giới và trong khu vực nhằm tạo bước đột phá, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Việt Nam.
b) Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương phải đạt được một trong các kết quả sau: tạo ra công nghệ mới; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ với giá trị gia tăng cao; phát triển các tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
c) Tổ chức, cá nhân trong nước tham gia phải có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Đối tác nước ngoài phải bảo đảm có năng lực và cam kết hợp tác nghiên cứu theo đúng mục tiêu, nội dung đã thỏa thuận.
d) Có phương án phối hợp cụ thể với đối tác nước ngoài trong việc triển khai nhiệm vụ, sử dụng và khai thác kết quả hợp tác nghiên cứu; quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia thực hiện nhiệm vụ.
2. Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân trong nước phối hợp với đối tác nước ngoài xây dựng thuyết minh nhiệm vụ hợp tác song phương và đa phương theo Biểu A-SPĐP tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài
1. Nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài bao gồm 02 hợp phần: đề tài tìm kiếm công nghệ và dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài được lựa chọn theo nguyên tắc nêu tại Điều 4 Thông tư này và đáp ứng các điều kiện sau:
a) Công nghệ cần tìm kiếm để hỗ trợ chuyển giao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng.
b) Mục tiêu chính của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài được phân định theo từng hợp phần cụ thể như sau:
- Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ thực hiện nghiên cứu, xây dựng báo cáo hồ sơ công nghệ. Báo cáo hồ sơ công nghệ phải phân tích, làm rõ được thông tin chính liên quan đến công nghệ, các giai đoạn phát triển của công nghệ, đối tượng nắm giữ công nghệ, điều kiện và khả năng chuyển giao công nghệ vào Việt Nam;
- Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ. Hoạt động chuyển giao công nghệ phải kèm theo chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ kèm theo đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
c) Kết quả của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài là báo cáo hồ sơ công nghệ; công nghệ nước ngoài được chuyển giao, góp phần hình thành sản phẩm, dịch vụ mới hoặc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Sản phẩm tạo ra từ nhiệm vụ có địa chỉ ứng dụng cụ thể, có giá trị gia tăng cao và sản xuất ở quy mô lớn;
d) Tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ gồm tổ chức khoa học và công nghệ (có lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với công nghệ cần tìm kiếm) và doanh nghiệp (có nhu cầu, cam kết thực hiện chuyển giao công nghệ). Hoạt động chuyển giao công nghệ trong hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ phải bảo đảm có ít nhất 02 doanh nghiệp và 01 nhóm nhà khoa học và công nghệ thuộc tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam tham gia; có đủ năng lực (tài chính, nhân lực, tổ chức) để thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ; có kế hoạch phát triển công nghệ và tổ chức kinh doanh sản phẩm.
2. Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài theo 02 hợp phần gồm: thuyết minh hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ; thuyết minh hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo Biểu B-TKCG tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình
1. Nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Phục vụ trực tiếp việc triển khai mục tiêu, nội dung của Chương trình.
b) Nhiệm vụ phải bao gồm một trong các nội dung sau:
- Hình thành tổ chức, nhóm nghiên cứu có tiềm năng để thực hiện nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương thuộc các hướng ưu tiên của Chương trình thông qua việc tham gia dự án và chương trình hợp tác quốc tế;
- Xây dựng mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam về các vấn đề khoa học và công nghệ trọng tâm, trọng điểm, có tính thời sự, cấp bách, có tính liên ngành, liên khu vực;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tìm hiểu công nghệ, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài;
- Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.
c) Kết quả của nhiệm vụ là báo cáo khoa học; kết quả dự báo; dự thảo đề án; đề xuất về cơ chế, chính sách; mô hình, quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; cơ sở dữ liệu; phát triển các tổ chức, nhóm nghiên cứu tiềm năng và các sản phẩm khác.
2. Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân xây dựng thuyết minh nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình theo Biểu C-QL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Điều 9. Tổ chức quản lý Chương trình
Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình và hoạt động quản lý Chương trình thực hiện theo quy định từ Điều 5 đến Điều 9 Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN).
Điều 10. Đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và phê duyệt nhiệm vụ của Chương trình
1. Đối với nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương
a) Việc đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và phê duyệt nhiệm vụ được thực hiện theo quy định từ Điều 5 đến Điều 8; Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 10 Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (sau đây viết tắt là Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN) và Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 (sau đây gọi chung là Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN).
b) Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các bộ, ngành và địa phương, văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài (nếu có), Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xác định nhiệm vụ đặt hàng.
Đối với các nhiệm vụ đặt hàng chưa xác định được đối tác nước ngoài hợp tác thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tìm kiếm đối tác nước ngoài; đàm phán và tổ chức ký kết văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài.
c) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp bao gồm thuyết minh nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương theo Biểu A-SPĐP và các tài liệu khác quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN.
d) Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương phải thể hiện được nguồn lực của đối tác nước ngoài (nguồn lực tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực cần thiết khác) đóng góp thực hiện nhiệm vụ, tối thiểu đáp ứng 30% trong tổng kinh phí dự kiến thực hiện. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.
2. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài
a) Việc xây dựng Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm được quy định cụ thể tại Điều 11 Thông tư này.
Căn cứ vào Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài theo hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ, hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
b) Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và một số quy định cụ thể sau:
- Thời gian thực hiện hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng;
- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp gồm thuyết minh hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ theo Biểu B-TKCG (theo Phần I và Phần II.A) và các tài liệu khác theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN;
- Phiếu nhận xét, đánh giá của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Biểu NXĐTTKCN và ĐGĐTTKCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Kết quả thực hiện hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ phải được đánh giá nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi thực hiện hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ thuộc nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài.
d) Căn cứ vào quyết định công nhận kết quả thực hiện hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ hoặc báo cáo hồ sơ công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ thuộc nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giao trực tiếp. Việc giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và một số quy định cụ thể sau:
- Thời gian thực hiện hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ tối đa không quá 24 tháng. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định;
- Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp gồm thuyết minh hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo Biểu B-TKCG (theo Phần I và Phần II.B) và các tài liệu khác theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN;
- Phiếu nhận xét, đánh giá của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Biểu NXDACGCN và ĐGDACGCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đối với nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình
a) Việc tổ chức đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp và phê duyệt nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN.
b) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp gồm thuyết minh nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình theo Biểu C-QL và các tài liệu khác theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN.
Điều 11. Xây dựng Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm
1. Đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm
a) Yêu cầu đối với công nghệ cần tìm kiếm:
Công nghệ cần tìm kiếm là công nghệ mới, có tính cạnh tranh cao; có tác động đột phá về quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh.
b) Căn cứ đề xuất đặt hàng:
- Yêu cầu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;
- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của quốc gia; chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành và địa phương phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình;
- Nhu cầu thực tiễn để giải quyết các vấn đề khẩn cấp về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam;
- Dữ liệu thông tin công nghệ do chuyên gia tìm kiếm công nghệ cung cấp, đề xuất.
c) Căn cứ quy định nêu tại Điểm a và ít nhất một trong các quy định nêu tại Điểm b Khoản này, bộ, ngành và địa phương đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm theo Biểu PĐX-TKCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm; tổ chức đánh giá, lựa chọn những đề xuất có tính cấp thiết và khả thi để xây dựng và phê duyệt Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm làm cơ sở để lựa chọn các nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài của Chương trình.
Việc xác định Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Danh mục đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm được Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá, bổ sung định kỳ (6 tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Điều 12. Tổ chức ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của Chương trình
1. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức chủ trì theo quy định. Mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN).
2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và sử dụng kinh phí được cấp theo Hợp đồng.
Điều 13. Điều chỉnh, kiểm tra và đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Việc điều chỉnh, kiểm tra và đánh giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Chương trình đang được thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá.
Điều 14. Chấm dứt hợp đồng
Việc chấm dứt hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan sau khi chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN.
Điều 15. Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chương trình
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc đánh giá, nghiệm thu, công nhận và công bố công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chương trình theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.
Điều 16. Thanh lý hợp đồng và khai thác kết quả nhiệm vụ của Chương trình
1. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì theo quy định.
2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nhiệm vụ của Chương trình theo quy định của pháp luật. Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và sở hữu trí tuệ.
3. Việc đăng ký, lưu giữ kết quả nhiệm vụ của Chương trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Điều 17. Xử lý tài sản
Việc xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Điều 18. Kinh phí thực hiện Chương trình
1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm, được giao về Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện. Kinh phí từ các nguồn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Cơ chế tài chính thực hiện Chương trình được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản khác có liên quan đối với việc quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2015.
Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo VPCP;
- Lưu VT, Vụ HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Biểu A-SPĐP: Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương.
2. Biểu B-TKCG: Thuyết minh nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài.
3. Biểu C-QL: Thuyết minh nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, triển khai Chương trình.
4. Biểu NXĐTTKCN: Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ.
5. Biểu ĐGĐTTKCN: Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ.
6. Biểu NXDACGCN: Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
7. Biểu ĐGDACGCN: Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
8. Biểu PĐX-TKCG: Đề xuất đặt hàng công nghệ cần tìm kiếm. Biểu A-SPĐP 08/2015/TT-BKHCN THUYẾT MINH NHIỆM VỤ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

                     

Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình

(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)

Thời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiện

…. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/…

Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:

Lĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứuLĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu

Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ

a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứuTổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứu

Tổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nướcTổng quan tình hình trong nước

a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 

I. THÔNG TIN CHUNG

 

 

 

 

1.

Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Thuộc Chương trình

 

 

 

 

 

(Nêu tên Chương trình và mã số)

 

 

 

 

3.

Thời gian thực hiện

 

 

 

 

…. Tháng

Từ …/… đến …/…

 

 

 

 

4.

Kinh phí thực hiện

 

 

 

 

Tổng kinh phí thực hiện: ……………………… triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách sự nghiệp khoa học:

- Nguồn tự có:

- Nguồn vốn khác:

 

 

 

 

5.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

 

 

 

 

Tên tổ chức chủ trì: …………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………Fax: ………..E-mail: ……………………….

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì:…………………………..

Mã số ngân sách: …………………………….

 

 

 

 

7.

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 

 

 

 

Họ và tên:.......................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn:............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ...............................Chức vụ:........................

Điện thoại: Cơ quan: ..................... Nhà riêng: ............Mobile: ...............

Fax: ................................... E-mail: ............................................

 

 

 

 

8

Tổ chức trong nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có)

 

 

 

 

Tên tổ chức: ............................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ...........................................

E-mail: ............................................

Địa chỉ: ............................................

 

 

 

 

9

Tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

 

Tên tổ chức: ............................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ............................................

E-mail: ............................................

Địa chỉ: .........................................

 

 

 

 

10

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).

 

 

 

 

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Nội dung tham gia

Thời gian tham gia thực hiện

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

 

 

 

11

Mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Căn cứ đề xuất xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ

 

 

 

 

 

a) Làm rõ căn cứ đề xuất việc hợp tác nghiên cứu (từ văn bản hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; kết quả của các hợp tác nghiên cứu trước đây; chương trình/dự án quốc tế...)

 

b) Làm rõ quá trình phối hợp giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và tổ chức nước ngoài trong việc xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ (quá trình trao đổi thông tin; khảo sát, tìm hiểu năng lực của đối tác; chuyển giao các kết quả nghiên cứu...).

 

 

 

 

 

13

Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về nội dung nghiên cứu

 

 

 

 

13.1

Tổng quan tình hình trong nước

 

 

 

 

 

a) Phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu trong 05 năm gần nhất, trong đó nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được.

 

b) Làm rõ một số khó khăn trong nước đối với việc triển khai vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; nguồn nhân lực ...).

 

c) Luận giải sự cần thiết phải phối hợp với tổ chức nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.

 

 

 

 

 

13.2

Xu hướng quốc tế và năng lực của tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

 

 

a) Phân tích, đánh giá xu hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc tế đối với về vấn đề cần hợp tác nghiên cứu.

 

b) Làm rõ năng lực của tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong đó: nêu rõ một số kết quả nổi bật đã đạt được (trong 05 năm gần nhất) liên quan đến vấn đề cần hợp tác nghiên cứu; kinh nghiệm, thế mạnh của tổ chức nước ngoài để giải quyết vấn đề cần hợp tác nghiên cứu (phương pháp nghiên cứu; bí quyết công nghệ; trang thiết bị phục vụ phân tích mẫu; thực hiện các hoạt động nghiên cứu phức tạp; đào tạo nguồn nhân lực ...).

 

 

 

 

 

13.3

Luận giải về nội dung nghiên cứu

 

 

 

 

 

a) Luận giải nội dung của nhiệm vụ bảo đảm giải quyết được ít nhất một trong các vấn đề chủ yếu sau:

- Vấn đề 1: Vấn đề khoa học và công nghệ mang tính chất chiến lược, lâu dài của quốc gia

- Vấn đề 2: Vấn đề khoa học và công nghệ trọng tâm, trọng điểm phục vụ trực tiếp Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

- Vấn đề 3: Vấn đề khoa học và công nghệ được triển khai trong các chương trình, dự án nghiên cứu quốc tế, các dự án đầu tư khoa học và công nghệ trên thế giới và trong khu vực nhằm tạo bước đột phá, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Việt Nam.

 

b) Nêu rõ kết quả (dự kiến) thực hiện nhiệm vụ.

 

c) Giải trình, làm rõ năng lực của tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

 

d) Giải trình, làm rõ năng lực của tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

 

đ) Phân tích phương án phối hợp cụ thể với đối tác nước ngoài trong việc triển khai nhiệm vụ, sử dụng và khai thác kết quả hợp tác nghiên cứu (sử dụng trang thiết bị, nguyên vật liệu, nhân lực để triển khai nhiệm vụ...); làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia; phương án phối hợp trong việc sử dụng và khai thác kết quả hợp tác nghiên cứu.

 

e) Đánh giá khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả hợp tác nghiên cứu:

- Phương thức ứng dụng, chuyển giao kết quả hợp tác nghiên cứu (chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra...).

- Khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất kinh doanh sản phẩm sau khi nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu kết thúc.

- Tiềm năng thị trường trong và ngoài nước của sản phẩm tạo ra từ nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

13.4

Tiến độ thực hiện

 

 

 

 

TT

Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện

Kết quả phải đạt

Thời gian (bắt đầu - kết thúc)

Cá nhân, cơ quan thực hiện

 

 

 

 

I

Nội dung 1:

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nội dung 2.

 

 

 

 

 

 

 

      

     

   

    

      

     

   

    

      

     

   

    

Giải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiệnGiải pháp thực hiện

Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 

KẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾNKẾT QUẢ DỰ KIẾN

Sản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạtSản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạt

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.

1

 

       

 

 

 

2

 

       

 

 

 

3

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Giải pháp thực hiện

 

 

 

 

 

Làm rõ một số nội dung sau:

a) Giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ: Cơ cấu nguồn vốn; Kinh phí của đối tác nước ngoài (nếu có); Nguyên tắc huy động nguồn vốn; tiến độ huy động nguồn vốn.

 

b) Giải pháp phân kỳ triển khai nhiệm vụ (giải trình các giai đoạn triển khai cụ thể, có tính khả thi cao); huy động nhân lực tham gia nhiệm vụ (kế hoạch huy động và phát triển nguồn nhân lực tham gia nhiệm vụ).

 

c) Giải pháp thông tin tuyên truyền; hợp tác quốc tế.

 

d) Phương thức sản xuất kinh doanh từ công nghệ được chuyển giao trong nhiệm vụ; phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước.

 

 

 

 

 

III.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

 

 

 

 

15

Sản phẩm khoa học và công nghệ chính và yêu cầu chất lượng cần đạt

 

 

 

 

 

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ là công nghệ mới; sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ có giá trị gia tăng cao; tổ chức, tập thể nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

 

b) Một số sản phẩm khác (nếu có):

- Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác.

- Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác.

- Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo.

- Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia.

 

 

 

 

Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khácDạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác

Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩmTên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩmTên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩmTên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đoĐơn vị đo

Mức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượngMức chất lượng

Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo raDự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra

Cần đạtCần đạtCần đạt

Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)

Trong nướcTrong nước

Thế giớiThế giớiThế giới

iiiiiiii

iiiiii

iviviv

vv

vivivi

viivii

    

  

   

  

   

  

…………

  

   

  

   

  

Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khácDạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác

Dạng 1: Mẫu; sản phẩm (là hàng hóa có thể tiêu thụ trên thị trường); vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi; các loại khác

 

 

 

 

TT

Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm

Đơn vị đo Mức chất lượng Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra  

 

 

 

Cần đạt

Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất)  

 

 

 

 

Trong nước

Thế giới  

 

 

 

 

i

ii

iii iv v vi vii  

 

 

 

1

 

           

 

 

 

           

 

 

 

Dạng 2: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác

 

 

 

 

Tên sản phẩmTên sản phẩmTên sản phẩmTên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạt

Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chúGhi chúGhi chú

iiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iviviviviviv

    

         

      

                     

………………………………………………………

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú  

 

 

 

i

ii

iii iv  

 

 

 

1

 

     

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảoDạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo

Tên sản phẩm

Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng

Yêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạtYêu cầu khoa học cần đạt

Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản)

Ghi chú

ii

iiiiiiiiiiiiiii

iviviviv

vvvvvv

vi

 

     

    

      

 

 

     

    

      

 

     

    

      

 

Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên giaDạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia

Dạng 3: Bài báo; sách chuyên khảo

 

 

 

 

TT

Tên sản phẩm

Số lượng Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) Ghi chú  

 

 

 

i

ii

iii iv v vi  

 

 

 

1

 

         

 

 

 

2

 

         

 

 

 

         

 

 

 

Dạng 4: Đào tạo/trao đổi cán bộ, chuyên gia

 

 

 

 

Cán bộ, chuyên giaCán bộ, chuyên gia

Thời gianThời gianThời gianThời gianThời gianThời gian

Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung Nội dung

Ghi chúGhi chúGhi chúGhi chúGhi chú

iiii

iiiiiiiiiiiiiiiiii

iviviviviv

vvvvv

  

      

     

     

  

      

     

     

Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

TT

Cán bộ, chuyên gia

Thời gian Nội dung Ghi chú  

 

 

 

i

ii

iii iv v  

 

 

 

1

 

       

 

 

 

2

 

       

 

 

 

16

Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

 

 

 

 

                      

Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)

 

 

 

 

 

17

Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

 

 

- Đánh giá hiệu quả về khoa học và công nghệ.

- Đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội.

 

 

 

 

IV. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

(Dự toán kinh phí nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương được quy định chi tiết tại Phụ lục)

 

 

 

 

18

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)

 

 

 

 

Tổng sốTổng sốTổng sốTổng số

Trong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đóTrong đó

Trả công lao động Trả công lao động

Nguyên vật liệu, năng lượngNguyên vật liệu, năng lượngNguyên vật liệu, năng lượngNguyên vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tếHợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

iiiiiiiiiiii

iviv

vvvv

vi

viiviiviivii

    

  

    

 

    

    

  

    

 

    

    

  

    

 

    

Tổng cộng

    

  

    

 

    

Một số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụMột số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụ

Số lượng

Thành tiềnThành tiềnThành tiềnThành tiềnThành tiền

Cụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởngCụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởng

 

     

Đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt NamĐào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam

 

     

Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …

 

     

Chi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt NamChi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt Nam

 

     

Chi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởngChi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởng

 

     

Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...

 

     

KhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhácKhác

 

     

TT

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó  

 

 

 

 

 

Trả công lao động

Nguyên vật liệu, năng lượng Thiết bị, máy móc Hợp tác quốc tế Chi khác

 

 

 

 

i

ii

iii

iv v vi vii viii

 

 

 

 

1

Ngân sách SNKH

 

         

 

 

 

 

2

Nguồn tự có

 

         

 

 

 

 

3

Nguồn vốn khác

 

         

 

 

 

 

Tổng cộng

           

 

 

 

 

TT

Một số mục chi cụ thể thực hiện nhiệm vụ

Số lượng Thành tiền  

 

 

 

A

Cụ thể các mục chi mà Việt Nam được thụ hưởng

     

 

 

 

1

Đào tạo cán bộ, nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam

     

 

 

 

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, triển lãm …

     

 

 

 

3

Chi phí đi lại quốc tế cho cán bộ Việt Nam

     

 

 

 

4

Chi phí phân tích mẫu, trang thiết bị thụ hưởng

     

 

 

 

5

Phần mềm tin học, tài liệu, ấn phẩm KH&CN ...

     

 

 

 

6

Khác

     

 

 

 

Tổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộngTổng cộng

Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài

- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD

                     

Tổng cộng

 

 

 

 

B

Dự kiến kinh phí của đối tác nước ngoài

 

 

 

 

 

- Đối ứng từ Chính phủ: ............................................ USD

- Nguồn tự có của đối tác:............................................ USD

- Nguồn vốn khác: ............................................ USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày........tháng.....năm 20.....

Chủ nhiệm nhiệm vụ
(Họ tên và chữ ký)

Ngày........tháng.....năm 20.....

Tổ chức chủ trì
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

 

 

 

 

Ngày........tháng.....năm 20.....

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Ngày........tháng.....năm 20.....

Thủ trưởng
Cơ quan chủ quản nhiệm vụ
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
hoặc
Chủ nhiệm Chương trình
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG (Kèm theo Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương) Đơn vị: triệu đồng

Tổng số

Nguồn vốnNguồn vốnNguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tổng cộng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn
Kinh phí

Tỷ lệ (%)

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Kinh phí thực hiện khoán chi

 

1

Công lao động (khoa học, phổ thông)

 

 

 

 

 

 

2

Nguyên, vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

 

 

3

Thiết bị, máy móc

 

 

 

 

 

 

4

Hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo)

 

 

 

 

 

 

5

Điều tra, điền dã, phỏng vấn xã hội học (nếu có)

 

 

 

 

 

 

6

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) Đơn vị: triệu đồng

Tổng số

Nguồn vốnNguồn vốnNguồn vốn

Ngân sách SNKH

Nội dung 1:Nội dung 1:Nội dung 1:Nội dung 1:Nội dung 1:Nội dung 1:

Nội dung 2:Nội dung 2:Nội dung 2:Nội dung 2:Nội dung 2:Nội dung 2:

Nội dung 3:Nội dung 3:Nội dung 3:Nội dung 3:Nội dung 3:Nội dung 3:

Cộng

TT

Nội dung lao động

Tổng số

Nguồn vốn
Mục chi

Tổng

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Khoán chi theo quy định

 

 

1

Nội dung 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nội dung 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nội dung 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Khoản 2: Nguyên vật liệu, năng lượng Đơn vị: triệu đồng

Nguồn vốnNguồn vốnNguồn vốn

Ngân sách SNKH

Cộng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH
Tự có

Khác

Tổng

Khoán chi theo quy định

 

1

Nguyên, vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dụng cụ, phụ tùng thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Năng lượng, nhiên liệu thiết yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sách, tài liệu, số liệu thiết yếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 3: Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng

Nguồn vốnNguồn vốn

Cộng

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

1

Mua thiết bị, công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thuê thiết bị

(ghi rõ tên thiết bị và thời gian thuê)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vận chuyển lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 4: Hợp tác quốc tế Đơn vị: triệu đồng

Nguồn vốnNguồn vốn

Đoàn ra (đi trao đổi, phân tích mẫu, học tập, nghiên cứu, thực tập,...)Đoàn ra (đi trao đổi, phân tích mẫu, học tập, nghiên cứu, thực tập,...)

Đoàn vào (nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo,...)Đoàn vào (nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo,...)

Tổng

TT

Nội dung

Số lượng

Định mức

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

I

Đoàn ra (đi trao đổi, phân tích mẫu, học tập, nghiên cứu, thực tập,...)

 

 

 

 

 

Đoàn 1: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn...: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác

 

 

 

 

 

 

II

Đoàn vào (nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo,...)

 

 

 

 

 

Đoàn 1: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn...: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết tiền vé máy bay, tiền ăn ở, đi lại, và các chi phí có liên quan khác

 

 

 

 

 

 

III

Hội nghị, hội thảo quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo 1: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Dự toán chi tiết các chi phí có liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo ...: (Nội dung)+(địa điểm)+(thời gian)+(số người)

 

 

 

 

 

 

 

Dự toán chi tiết các chi phí có liên quan đến tổ chức hội nghị, hội thảo

 

 

 

 

 

 

IV

Khác**

 

 

 

 

 

 

 

Thuê chuyên gia nước ngoài, phân tích mẫu ở nước ngoài,...

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Khoản 5: Chi khác Đơn vị: triệu đồng

Nguồn vốnNguồn vốnNguồn vốn

Ngân sách SNKH

CộngCộngCộng

TT

Nội dung

Số lượng

Định mức

Tổng kinh phí

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH
Tự có

Khác

Tổng

Khoán chi theo quy định

1

Công tác phí trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyến 1: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người)

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyến 2: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người)

 

 

 

 

 

 

 

2

Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Hội thảo 1: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người)

 

 

 

 

 

 

 

-

Hội thảo 2: (Nội dung, địa điểm, thời gian, số người)

 

 

 

 

 

 

 

3

Kinh phí quản lý (của tổ chức chủ trì, hoặc tổ chức được thuê quản lý nhiệm vụ)

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

5

Phụ cấp chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

-

In ấn tài liệu, văn phòng phẩm

 

 

 

 

 

 

 

-

Dịch tài liệu

 

 

 

 

 

 

 

-

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

 

 

-

Đăng công bố trên tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

-

Khác

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Biểu B-TKCG 08/2015/TT-BKHCN THUYẾT MINH NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

    

Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình Thuộc Chương trình

(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)(Nêu tên Chương trình và mã số)

Thời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiệnThời gian thực hiện

Từ …/… đến …/…

…. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/……. Tháng

Từ …/… đến …/…

Hợp phần của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoàiHợp phần của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoàiHợp phần của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoàiHợp phần của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)

□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)

□ Hợp phần dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.B)

    

Kinh phí thực hiện:Kinh phí thực hiện:Kinh phí thực hiện:Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí: …………… triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác: …Tổng kinh phí: …………… triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác: …Tổng kinh phí: …………… triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác: …Tổng kinh phí: …………… triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác: …

Phương thức khoán chi:Phương thức khoán chi:Phương thức khoán chi:Phương thức khoán chi:

□ Khoán đến sản phẩm cuối cùng□ Khoán đến sản phẩm cuối cùng

- Kinh phí khoán: ……. triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ……. triệu đồng

□ Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí khoán: ……. triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ……. triệu đồng

Tổ chức chủ trì nhiệm vụTổ chức chủ trì nhiệm vụTổ chức chủ trì nhiệm vụTổ chức chủ trì nhiệm vụ

Tên tổ chức chủ trì: ............................................

Điện thoại: ...................... Fax: ..........................E-mail: ....................................

Địa chỉ: ............................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: ............................................

Mã số ngân sách: ........................................................................................Tên tổ chức chủ trì: ............................................

Điện thoại: ...................... Fax: ..........................E-mail: ....................................

Địa chỉ: ............................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: ............................................

Mã số ngân sách: ........................................................................................Tên tổ chức chủ trì: ............................................

Điện thoại: ...................... Fax: ..........................E-mail: ....................................

Địa chỉ: ............................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: ............................................

Mã số ngân sách: ........................................................................................Tên tổ chức chủ trì: ............................................

Điện thoại: ...................... Fax: ..........................E-mail: ....................................

Địa chỉ: ............................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: ............................................

Mã số ngân sách: ........................................................................................

Chủ nhiệm nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ Chủ nhiệm nhiệm vụ

Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ..............................Chức vụ: ..........

Điện thoại: Cơ quan: ........................... Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: ..................................... E-mail: ........................................  Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ..............................Chức vụ: ..........

Điện thoại: Cơ quan: ........................... Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: ..................................... E-mail: ........................................  Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ..............................Chức vụ: ..........

Điện thoại: Cơ quan: ........................... Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: ..................................... E-mail: ........................................  Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ..............................Chức vụ: ..........

Điện thoại: Cơ quan: ........................... Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: ..................................... E-mail: ........................................  

Thông tin chuyên gia tìm kiếm công nghệ tham gia (nếu có)Thông tin chuyên gia tìm kiếm công nghệ tham gia (nếu có)Thông tin chuyên gia tìm kiếm công nghệ tham gia (nếu có)Thông tin chuyên gia tìm kiếm công nghệ tham gia (nếu có)

Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ............................... Chức vụ:. .....................

Điện thoại: Cơ quan: ............................ Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: …………………………… E-mai: …………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………..Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ............................... Chức vụ:. .....................

Điện thoại: Cơ quan: ............................ Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: …………………………… E-mai: …………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………..Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ............................... Chức vụ:. .....................

Điện thoại: Cơ quan: ............................ Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: …………………………… E-mai: …………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………..Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ............................... Chức vụ:. .....................

Điện thoại: Cơ quan: ............................ Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: …………………………… E-mai: …………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………..

Tổ chức doanh nghiệp trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện (nếu có)Tổ chức doanh nghiệp trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện (nếu có)Tổ chức doanh nghiệp trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện (nếu có)Tổ chức doanh nghiệp trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện (nếu có)

Tên tổ chức: ............................................ ……………..

Điện thoại: ......................... Fax: ....................................................

E-mail: .................................... …………………………..

Địa chỉ: ..........................................................................Tên tổ chức: ............................................ ……………..

Điện thoại: ......................... Fax: ....................................................

E-mail: .................................... …………………………..

Địa chỉ: ..........................................................................Tên tổ chức: ............................................ ……………..

Điện thoại: ......................... Fax: ....................................................

E-mail: .................................... …………………………..

Địa chỉ: ..........................................................................Tên tổ chức: ............................................ ……………..

Điện thoại: ......................... Fax: ....................................................

E-mail: .................................... …………………………..

Địa chỉ: ..........................................................................

Cá nhân tham gia thực hiện (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).Cá nhân tham gia thực hiện (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).Cá nhân tham gia thực hiện (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).Cá nhân tham gia thực hiện (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).

Nội dung tham gia

 

 

    

Thông tin công nghệ của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ  Thông tin công nghệ của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ  Thông tin công nghệ của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ  Thông tin công nghệ của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ  

Mô tả, làm rõ một số thông tin cơ bản về công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao, cụ thể như sau:

a) Làm rõ tính mới, tính cạnh tranh cao, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao.

 

b) Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở Việt Nam.

 

c) Xuất xứ công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở nước ngoài; đối tượng nắm giữ công nghệ.

 

d) Một số đặc điểm nổi bật của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (yêu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ, các điểm mới, sáng tạo và ưu điểm chính của công nghệ thông qua các thông số đánh giá cụ thể (chu trình hoạt động, tính sử dụng đơn giản...); so sánh với các công nghệ hiện có).

 

đ) Giai đoạn phát triển của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (công nghệ đang được triển khai ở giai đoạn nào? Ví dụ: giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; phân tích thực hành kỹ thuật; trình diễn; thương mại hóa...).

 

g) Điều kiện, định hướng và xác định khả năng chuyển giao công nghệ và các thông tin công nghệ khác có liên quan.

 

e) Phạm vi ứng dụng, sử dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao trong nhiệm vụ.

 Mô tả, làm rõ một số thông tin cơ bản về công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao, cụ thể như sau:

a) Làm rõ tính mới, tính cạnh tranh cao, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao.

 

b) Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở Việt Nam.

 

c) Xuất xứ công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở nước ngoài; đối tượng nắm giữ công nghệ.

 

d) Một số đặc điểm nổi bật của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (yêu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ, các điểm mới, sáng tạo và ưu điểm chính của công nghệ thông qua các thông số đánh giá cụ thể (chu trình hoạt động, tính sử dụng đơn giản...); so sánh với các công nghệ hiện có).

 

đ) Giai đoạn phát triển của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (công nghệ đang được triển khai ở giai đoạn nào? Ví dụ: giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; phân tích thực hành kỹ thuật; trình diễn; thương mại hóa...).

 

g) Điều kiện, định hướng và xác định khả năng chuyển giao công nghệ và các thông tin công nghệ khác có liên quan.

 

e) Phạm vi ứng dụng, sử dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao trong nhiệm vụ.

 Mô tả, làm rõ một số thông tin cơ bản về công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao, cụ thể như sau:

a) Làm rõ tính mới, tính cạnh tranh cao, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao.

 

b) Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở Việt Nam.

 

c) Xuất xứ công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở nước ngoài; đối tượng nắm giữ công nghệ.

 

d) Một số đặc điểm nổi bật của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (yêu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ, các điểm mới, sáng tạo và ưu điểm chính của công nghệ thông qua các thông số đánh giá cụ thể (chu trình hoạt động, tính sử dụng đơn giản...); so sánh với các công nghệ hiện có).

 

đ) Giai đoạn phát triển của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (công nghệ đang được triển khai ở giai đoạn nào? Ví dụ: giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; phân tích thực hành kỹ thuật; trình diễn; thương mại hóa...).

 

g) Điều kiện, định hướng và xác định khả năng chuyển giao công nghệ và các thông tin công nghệ khác có liên quan.

 

e) Phạm vi ứng dụng, sử dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao trong nhiệm vụ.

 Mô tả, làm rõ một số thông tin cơ bản về công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao, cụ thể như sau:

a) Làm rõ tính mới, tính cạnh tranh cao, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao.

 

b) Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở Việt Nam.

 

c) Xuất xứ công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở nước ngoài; đối tượng nắm giữ công nghệ.

 

d) Một số đặc điểm nổi bật của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (yêu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ, các điểm mới, sáng tạo và ưu điểm chính của công nghệ thông qua các thông số đánh giá cụ thể (chu trình hoạt động, tính sử dụng đơn giản...); so sánh với các công nghệ hiện có).

 

đ) Giai đoạn phát triển của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (công nghệ đang được triển khai ở giai đoạn nào? Ví dụ: giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; phân tích thực hành kỹ thuật; trình diễn; thương mại hóa...).

 

g) Điều kiện, định hướng và xác định khả năng chuyển giao công nghệ và các thông tin công nghệ khác có liên quan.

 

e) Phạm vi ứng dụng, sử dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao trong nhiệm vụ.

 

1

Tên nhiệm vụ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

 

 

2

Thuộc Chương trình

 

(Nêu tên Chương trình và mã số)

3

Thời gian thực hiện

…. Tháng
4

Hợp phần của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ nước ngoài

□ Hợp phần đề tài tìm kiếm công nghệ (điền các thông tin đầy đủ theo mục II.A)
 

 

5

Kinh phí thực hiện:

 

Tổng kinh phí: …………… triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: …

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác: …

6

Phương thức khoán chi:

 

□ Khoán đến sản phẩm cuối cùng

□ Khoán từng phần, trong đó:
7

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

 

Tên tổ chức chủ trì: ............................................

Điện thoại: ...................... Fax: ..........................E-mail: ....................................

Địa chỉ: ............................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: ............................................

Mã số ngân sách: ........................................................................................

8

Chủ nhiệm nhiệm vụ

 

Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................... Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ..............................Chức vụ: ..........

Điện thoại: Cơ quan: ........................... Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: ..................................... E-mail: ........................................  

9

Thông tin chuyên gia tìm kiếm công nghệ tham gia (nếu có)

 

Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nam/Nữ: .........

Học hàm, học vị, chuyên môn: ............................................

Chức danh nghiên cứu khoa học: ............................... Chức vụ:. .....................

Điện thoại: Cơ quan: ............................ Nhà riêng: ............ Mobile: ...............

Fax: …………………………… E-mai: …………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………..

10

Tổ chức doanh nghiệp trong nước, nước ngoài phối hợp thực hiện (nếu có)

 

Tên tổ chức: ............................................ ……………..

Điện thoại: ......................... Fax: ....................................................

E-mail: .................................... …………………………..

Địa chỉ: ..........................................................................

11

Cá nhân tham gia thực hiện (Lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm theo Thuyết minh).

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Cơ quan công tác

Nội dung tham gia

Thời gian tham gia thực hiện

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

Thông tin công nghệ của nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ  

 

Mô tả, làm rõ một số thông tin cơ bản về công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao, cụ thể như sau:

a) Làm rõ tính mới, tính cạnh tranh cao, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao.

 

b) Hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở Việt Nam.

 

c) Xuất xứ công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao ở nước ngoài; đối tượng nắm giữ công nghệ.

 

d) Một số đặc điểm nổi bật của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (yêu cầu về kỹ thuật, quy trình công nghệ, các điểm mới, sáng tạo và ưu điểm chính của công nghệ thông qua các thông số đánh giá cụ thể (chu trình hoạt động, tính sử dụng đơn giản...); so sánh với các công nghệ hiện có).

 

đ) Giai đoạn phát triển của công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao (công nghệ đang được triển khai ở giai đoạn nào? Ví dụ: giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm; phân tích thực hành kỹ thuật; trình diễn; thương mại hóa...).

 

g) Điều kiện, định hướng và xác định khả năng chuyển giao công nghệ và các thông tin công nghệ khác có liên quan.

 

e) Phạm vi ứng dụng, sử dụng công nghệ cần tìm kiếm, hỗ trợ chuyển giao trong nhiệm vụ.

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. THUYẾT MINH HỢP PHẦN NHIỆM VỤ A. HỢP PHẦN ĐỀ TÀI TÌM KIẾM CÔNG NGHỆ

A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 

A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của công nghệ cần tìm kiếm

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ cần tìm kiếm của đề tài)

b) Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, xuất xứ, giai đoạn phát triển, phạm vi ứng dụng, khả năng tác động đột phá về sản phẩm và thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của công nghệ cần tìm kiếm để tiếp nhận chuyển giao, sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao của tổ chức phối hợp tham gia đề tài, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hóa mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

 

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 

A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)

 

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 

A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài

(Xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logic, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra)

Nội dung 1

 

Nội dung 2

 

Nội dung 3

 

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 

A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài

(Giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

- Thu thập, cập nhật thông tin về công nghệ thông qua kết nối chuyên gia công nghệ trong nước với chuyên gia tìm kiếm công nghệ và mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài

- Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

- Hội thảo/tọa đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

- Đào tạo, tập huấn phục vụ đề tài

- Thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, phân tích sáng chế,..

- Khảo sát, tham dự triển lãm, hội chợ công nghệ nước ngoài (quy mô, mục đích / yêu cầu, đối tác, nội dung)

- …..

 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 

A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gần với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

a) Cách tiếp cận:

 

b) Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)

A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác - đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

A9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiệnA9. Kế hoạch thực hiện

Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng

 

Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếuCác nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu

Kết quả phải đạtKết quả phải đạt

(bắt đầu, kết thúc)

Thời gian

(bắt đầu, kết thúc)Thời gian

(bắt đầu, kết thúc)

Cá nhân, tổ chức thực hiện*Cá nhân, tổ chức thực hiện*

1

Nội dung 1Nội dung 1

  

  

  

- Công việc 1- Công việc 1

  

  

  

- Công việc 2- Công việc 2

  

  

  

…………

  

  

  

2

Nội dung 2Nội dung 2

  

  

  

- Công việc 1- Công việc 1

  

  

  

A1. Mục tiêu của đề tài:

(Phát triểncụ thể hóa định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

 

A2. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài
A3. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan
A4. Nội dung nghiên cứu của đề tài
A5. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài
A6. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:
A7. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước
A8. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)
A9. Kế hoạch thực hiện
Thời gian thực hiện đề tài tìm kiếm công nghệ tối đa không quá 12 tháng
 
Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu Kết quả phải đạt Thời gian Cá nhân, tổ chức thực hiện* Dự kiến kinh phí

1

Nội dung 1        

- Công việc 1

       

- Công việc 2

       

……

       

2

Nội dung 2        

- Công việc 1