Quyết định 22/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
SỐ 22/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC
BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA”

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thắng

 

 


QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN
ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

             

Điều 1. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là Ban kỹ thuật) là tổ chức tư vấn kỹ thuật về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn cụ thể.

Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (sau đây viết tắt là Tiểu ban kỹ thuật) là tổ chức trực thuộc Ban kỹ thuật tương ứng để triển khai hoạt động trong chuyên ngành hẹp thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn của Ban kỹ thuật.

Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật có thể thành lập các Nhóm công tác để thực hiện các nội dung công việc cụ thể thuộc nhiệm vụ được giao.

 

Điều 2. Nguyên tắc chung về thành lập Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập. Tuỳ theo yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, theo đề nghị của Trưởng Ban kỹ thuật, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định thành lập Tiểu ban kỹ thuật trực thuộc Ban kỹ thuật.

Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật được thành lập tương ứng về phạm vi hoạt động, ký hiệu và tên gọi với ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật hiện hành của các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn mà Việt Nam là thành viên. Trong một số trường hợp cụ thể, có thể thành lập Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật không tương ứng với ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ thuật của các tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn.

 

Điều 3. Ký hiệu của Ban kỹ thuật

Ký hiệu của Ban kỹ thuật bao gồm ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), chữ viết tắt tên tiếng Anh của Ban kỹ thuật là TC (Technical Committee) được phân cách bằng dấu gạch chéo và đứng trước số hiệu Ban kỹ thuật. Ký hiệu của Ban kỹ thuật được thể hiện cụ thể như sau: TCVN/TC… (số hiệu Ban kỹ thuật).

Ký hiệu của Tiểu ban kỹ thuật bao gồm chữ viết tắt tên tiếng Anh của Tiểu ban kỹ thuật là SC (Sub-Committee) đứng sau ký hiệu Ban kỹ thuật mà Tiểu ban kỹ thuật đó trực thuộc được phân cách bằng dấu gạch chéo và đứng trước số hiệu của Tiểu ban kỹ thuật. Ký hiệu của Tiểu ban kỹ thuật được thể hiện cụ thể như sau: TCVN/TC… (số hiệu Ban kỹ thuật)/SC… (số hiệu Tiểu ban kỹ thuật).

 

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban kỹ thuật được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo kế hoạch hằng năm.

 

Chương II
TỔ CHỨC CỦA BAN KỸ THUẬT

 

Điều 5. Thành phần Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật bao gồm các thành viên là các chuyên gia đại diện cho các cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức có liên quan khác và các chuyên gia độc lập. Tuỳ theo đặc điểm của từng lĩnh vực tiêu chuẩn, Ban kỹ thuật có phạm vi hoạt động không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường cụ thể và các đối tượng khác không nhất thiết phải có đầy đủ các thành phần này.

Ban kỹ thuật gồm từ bẩy đến mười lăm thành viên, trong đó có Trưởng ban và Thư ký. Trong trường hợp đặc biệt liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn có nội dung phức tạp hoặc phải xây dựng tiêu chuẩn trong thời gian ngắn, số lượng thành viên Ban kỹ thuật có thể nhiều hơn.

Tiểu ban kỹ thuật gồm một số thành viên của Ban kỹ thuật và các chuyên gia bên ngoài Ban kỹ thuật.

Thành viên Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định sau khi có ý kiến nhất trí bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Điều 6. Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban kỹ thuật

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật là ba năm và có thể được gia hạn theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sau khi có ý kiến nhất trí của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Điều 7. Yêu cầu đối với thành viên Ban kỹ thuật

1. Có trình độ từ đại học trở lên và có kinh nghiệm công tác ít nhất là ba năm trong lĩnh vực chuyên môn của Ban kỹ thuật.

2. Có trình độ ngoại ngữ đạt chứng chỉ trình độ B quốc gia trở lên hoặc tương đương.

3.  Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ về xây dựng tiêu chuẩn.

4. Tự nguyện tham gia, có điều kiện về thời gian và các điều kiện khác bảo đảm cho việc tham gia có hiệu quả vào hoạt động của Ban kỹ thuật.

 

Điều 8. Yêu cầu đối với Trưởng Ban kỹ thuật

Ngoài các yêu cầu quy định tại Điều 7 của Quy chế này, Trưởng Ban kỹ thuật còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Có uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của Ban kỹ thuật;

2. Có khả năng điều hành hoạt động của Ban kỹ thuật;

3. Có tinh thần trách nhiệm và chủ động sáng tạo trong công việc.

 

Điều 9. Yêu cầu đối với Thư ký Ban kỹ thuật

1. Ngoài các yêu cầu quy định tại Điều 7 của Quy chế này, Thư ký Ban kỹ thuật còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có chứng chỉ đã qua đào tạo về nghiệp vụ thư ký ban kỹ thuật;

b) Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ từ trình độ C quốc gia trở lên hoặc tương đương;

c) Bảo đảm thường xuyên cập nhật các kiến thức, thông tin và quy định mới về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn;

d) Có kỹ năng tổ chức các cuộc họp của Ban kỹ thuật.

2. Thư ký Ban kỹ thuật là cán bộ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

Chương III
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KỸ THUẬT

 

Điều 10. Hoạt động của Ban kỹ thuật

1. Ban kỹ thuật hoạt động trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:

a) Đề xuất quy hoạch, kế hoạch, phương án, giải pháp xây dựng TCVN.

b) Biên soạn dự thảo TCVN trên cơ sở dự thảo do tổ chức, cá nhân đề nghị và dự thảo TCVN trong lĩnh vực tiêu chuẩn cụ thể cho các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Tham gia thẩm định dự thảo TCVN do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng.

d) Tham gia biên soạn, góp ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự thảo tiêu chuẩn khu vực, dự thảo tiêu chuẩn nước ngoài có liên quan.

đ) Phối hợp với các Ban kỹ thuật khác trong những vấn đề có liên quan (góp ý các dự thảo TCVN, tham khảo ý kiến chuyên môn và các vấn đề khác).

e) Tham gia các hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng TCVN và các tiêu chuẩn khác.

g) Tham gia thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng.

h) Tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi được yêu cầu.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng yêu cầu.

2. Tiểu ban kỹ thuật hoạt động trên cơ sở các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này trong phạm vi lĩnh vực được Ban kỹ thuật phân công.

 

Điều 11. Nguyên tắc hoạt động

Ban kỹ thuật làm việc theo nguyên tắc đồng thuận trên cơ sở thảo luận, góp ý kiến công khai, dân chủ. Khi cần biểu quyết, quyết định của Ban kỹ thuật chỉ được thông qua khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Ban kỹ thuật đồng ý.

 

Điều 12. Nhiệm vụ của Trưởng Ban kỹ thuật

1. Điều hành hoạt động chung của Ban kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Bảo đảm ý kiến của các thành viên liên quan đến hoạt động của Ban kỹ thuật được xem xét.

3. Bảo đảm cung cấp thông tin về hoạt động và các quyết định của Ban kỹ thuật cho các thành viên; cho các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng yêu cầu.

4. Đề xuất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc thành lập Tiểu ban kỹ thuật trực thuộc.

 

Điều 13. Nhiệm vụ của Thư ký Ban kỹ thuật

1. Dự thảo kế hoạch công tác hằng năm để Ban kỹ thuật thảo luận và quyết định.

2. Thu thập thông tin, số liệu và tài liệu phục vụ cho việc xây dựng và góp ý dự thảo tiêu chuẩn.

3. Chuẩn bị các tài liệu, dự thảo tiêu chuẩn và gửi cho các thành viên, cơ quan, tổ chức để lấy ý kiến; tổng hợp, xử lý và lập bản tiếp thu ý kiến góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn.

4. Chuẩn bị chương trình làm việc, các tài liệu có liên quan, ghi chép các ý kiến góp ý và dự thảo các quyết định để thông qua tại các cuộc họp của Ban kỹ thuật; lập biên bản các cuộc họp của Ban kỹ thuật.

5. Lập hồ sơ dự thảo TCVN của Ban kỹ thuật và tổng hợp các kiến nghị của Ban kỹ thuật để trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

6. Chuẩn bị các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tiến độ thực hiện công việc và các vấn đề có liên quan khác.

 

Điều 14. Nhiệm vụ của thành viên Ban kỹ thuật

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban kỹ thuật.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban kỹ thuật.

3. Góp ý cho hoạt động của Ban kỹ thuật, Trưởng Ban kỹ thuật và Thư ký Ban kỹ thuật để không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Điều 15. Quyền của thành viên Ban kỹ thuật

1. Được tham gia các khoá đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.

2. Được cung cấp tài liệu, thông tin về lĩnh vực tiêu chuẩn liên quan.

3. Được hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của các Ban kỹ thuật tương ứng của quốc tế và khu vực.

 

Chương  IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện Quy chế này và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề phát sinh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi