Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2009/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/09/2015 quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự; thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1772/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1665/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1660/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 13/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2126/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1555/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1546/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1547/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1086/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành "Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô" để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1384/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia - Chất lượng nước

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Chất lượng nước - Phát thải nguồn tĩnh

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết