Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.592 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 98/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

02

Quyết định 483/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ", mã số: KC.13/21-30

03

Chỉ thị 01/CT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

04
05
06
07

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

08

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

09

Quyết định 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đã nghiệm thu đợt II, năm 2023

10

Quyết định 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp đợt I, năm 2023

11

Quyết định 366/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bổ sung sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

12

Quyết định 336/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

13
14

Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu năm 2022 để triển khai ứng dụng vào thực tiễn

15

Quyết định 539/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện trong kế hoạch giai đoạn 2023-2025

16

Quyết định 540/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

17

Quyết định 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

18
19

Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"

20

Quyết định 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045