Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.839 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Công văn 8869/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
02

Quyết định 4798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
03

Công văn 2701/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc lắp đặt thử nghiệm sản phẩm khoa học công nghệ của Đề tài: Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
04

Quyết định 3001/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
05

Quyết định 3003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
06

Quyết định 3000/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
07

Quyết định 3008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
08

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
09

Thông tư 10/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
10

Công văn 12065/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo tổng kết năm 2021 trong hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
11

Kế hoạch 4239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
12

Quyết định 62/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
13

Quyết định 2816/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
14

Thông tư 15/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
15

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
16

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
17

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
18

Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
19

Quyết định 1790/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Cơ quan chủ trì đề tài và cá nhân chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, triển khai trong kế hoạch năm 2022

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
20

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
Vui lòng đợi