Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 3778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3780/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 3685/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3457/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1788/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1787/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland – Hillsboro Evergreen – US0017

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 655/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 4268/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3305/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3306/QĐ-BCĐCPĐT của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 3238/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển", mã số: KC.09/16-20

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3235/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai", mã số: KC.08/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 3234/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", mã số: KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 3233/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", mã số KC.10/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết