Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3824/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 3669/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ của Dự án thành phần "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố về "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô"

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra Nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 11/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 63/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2092/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 26/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2009/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/09/2015 quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 09/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Ban hành: 01/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2357/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Chương trình phát triển Vật lý để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2018

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết