Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.585 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 70/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Quyết định 217/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
03

Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
04

Quyết định 07/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
05

Quyết định 3871/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
06

Quyết định 3870/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
07

Quyết định 72/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước địa phương

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
08

Quyết định 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
09

Thông tư 09/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
10

Quyết định 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
11

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
12

Quyết định 2200/QĐ-TTg của Thủ tương Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
13

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
14

Quyết định 90/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách Nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
15

Quyết định 1807/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan thống kê ở trung ương và cơ quan thống kê ở địa phương

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
16

Quyết định 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
17

Công văn 10496/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quan trắc, cảnh báo, phòng chống thiên tai

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
18

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
19

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
20

Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
Vui lòng đợi