Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

02

Quyết định 964/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

03

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

04

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

05

Quyết định 818/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

06

Quyết định 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

07

Quyết định 775/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

08

Quyết định 698/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

09

Quyết định 1217/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030"

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

10

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

11

Quyết định 675/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

12

Quyết định 674/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

13

Quyết định 673/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

14

Quyết định 669/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

15

Quyết định 660/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Ban hành: 26/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

16

Quyết định 664/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 26/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

17

Quyết định 657/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

18

Quyết định 618/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

19

Quyết định 605/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

20

Quyết định 572/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019