Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 297/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 11/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 191/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ban hành: 19/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 20/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 5 năm 2019 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" đặt hàng để giao trực tiếp

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 4094/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4889/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 3951/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 155/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết