Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 167 văn bản: Dân sự
01

Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Quyết định 40/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
03

Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
04

Quyết định 836/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/06/2017

Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
05

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
06

Quyết định 276/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
07

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
08

Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
09

Quyết định 1808/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946-19/07/2016)

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
10

Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2015
11

Quyết định 3326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi dưỡng Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 15/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
12

Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
13

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
14

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
15

Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2013
16

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
17

Nghị định 128/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
18

Quyết định 2153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2013
19

Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
20

Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
Vui lòng đợi