Văn bản Luật Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

02

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

03

Quyết định 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

04

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

05

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

06

Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

07

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2018

08

Quyết định 2057/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 26/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

09

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi hành án dân sự

Xác thực: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

10

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

11

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

12

Quyết định 40/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

13

Nghị định 53/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

14

Thông tư 43/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 20/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

15

Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban hành: 02/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2018

16

Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 11/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

17

Quyết định 27/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

Ban hành: 05/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

18

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

19

Nghị định 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Ban hành: 16/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

20

Quyết định 364/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Ban hành: 02/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017