Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.158 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 420/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

02
03
04

Quyết định 12/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

05

Quyết định 11/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại Kiểm toán Nhà nước

06

Quyết định 1598/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử Kiểm toán Nhà nước

07

Công văn 9301/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Kiểm toán Nhà nước

08

Quyết định 1588/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành hướng dẫn hồ sơ mẫu biểu theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

09

Công điện 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

10

Quyết định 2632/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực kế toán, kiểm toán

11

Quyết định 1427/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

12

Công văn 9299/VPCP-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về phiên giải trình “Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021"

13
14
15
16
17

Công văn 8995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2021

18

Quyết định 1369/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước

19

Quyết định 1368/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

20

Quyết định 1348/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.