Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 12/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Lệnh 17/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quản lý nợ công

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1785/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2018

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1759/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết