Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 12/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

Ban hành: 27/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 286/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Lệnh 17/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Quản lý nợ công

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1785/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2018

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1759/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1669/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 07/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1662/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 03/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1569/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết