Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 31/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2268/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 103/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 74/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị định 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 12/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết