Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 22/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1485/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 18/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 53/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Ban hành: 28/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 15/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 3204/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 13/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 14/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết