Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 964/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

02

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

03

Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Ban hành: 13/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

04

Quyết định 415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

05

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Quyết định 818/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

07

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 26/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

08

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

09

Quyết định 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Xử lý chất thải y tế nguy hại Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

10

Quyết định 656/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

11

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

12

Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

13

Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

14

Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

15

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 11/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

16

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

17

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

18

Quyết định 528/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

19

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 06/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

20

Quyết định 474/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 04/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019