Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 4128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 3618/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 28/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Ban hành: 25/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 910/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035

Ban hành: 25/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2326/QÐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 3664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 3648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 3598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố điều chỉnh, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 3599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 422/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2019

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 03/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết