Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.766 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 1552/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 21/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
02

Quyết định 2337/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 06/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
03

Thông tư 04/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
04

Quyết định 1187/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
05

Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 01/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
06

Quyết định 360/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
07

Quyết định 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Ban hành: 13/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
08

Quyết định 3086/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
09

Quyết định 1119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
10

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
11

Chỉ thị 473/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2018

Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
12

Quyết định 1588/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
13

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
14

Quy định 55/QyĐ-UBQGTKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về quản lý, phát hành và cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên đối với phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
15

Thông tư 01/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2018
16

Quyết định 03/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
17

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
18

Thông tư 67/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
19

Thông tư 64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
20

Quyết định 2054/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
Vui lòng đợi