Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 2337/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

02

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

03

Quyết định 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

04

Thông tư 04/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

05

Công văn 2143/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

06

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

07

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

08

Quyết định 1187/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

09

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

10

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

11

Quyết định 1170/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Quyết định 1172/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

13

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Ban hành: 09/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

14

Quyết định 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

15

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

16

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 02/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2019

17

Thông tư 03/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

18

Quyết định 2142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

19

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

20

Quyết định 964/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019