VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.330 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
06

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Xác thực: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
11

Văn bản hợp nhất 69/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
12

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
13

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
14

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
15

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
16

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2019 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay

Xác thực: 13/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
20

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 11/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
Vui lòng đợi