VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.714 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do dịch Covid-19

Xác thực: 10/09/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Xác thực: 24/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
03

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2021 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Xác thực: 18/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
04

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

Xác thực: 17/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

Xác thực: 10/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
06

Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Xác thực: 03/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
07

Văn bản hợp nhất 2435/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Xác thực: 22/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
08

Văn bản hợp nhất 2436/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Xác thực: 22/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
09

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
11

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
12

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 13/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
13

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 22/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xác thực: 21/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
15

Văn bản hợp nhất 2110/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
16

Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
17

Văn bản hợp nhất 2111/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
18

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Xác thực: 11/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 04/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
Vui lòng đợi