Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất, hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung, Văn bản hợp nhất mới ban hành

Tìm thấy 930 văn bản (1/47 trang)
Lọc theo:
01

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Xác thực: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Xác thực: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Xác thực: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xác thực: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Xác thực: 21/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

06

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão

Xác thực: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

11

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Xác thực: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc nhập khẩu, tái nhập khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Xác thực: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Xác thực: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Xác thực: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết