VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.194 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

Xác thực: 29/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
02

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân

Xác thực: 11/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
07

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
08

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Xác thực: 26/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
09

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Xác thực: 18/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
10

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Xác thực: 17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
11

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Xác thực: 12/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
12

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 11/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
13

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Xác thực: 10/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
18

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 29/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng

Xác thực: 27/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 23/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
Vui lòng đợi
dma