VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 206 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
142

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
143

Quyết định 1436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
144

Quyết định 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
145

Quyết định 1374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
146

Quyết định 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
147

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
148

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
149

Quyết định 236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
150

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
151

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
152

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
153

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
154

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
155

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
156

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
157

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
158

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
159

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
160

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
Vui lòng đợi