VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 200 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 1436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
142

Quyết định 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
143

Quyết định 1374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
144

Quyết định 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
145

Quyết định 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho phép thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
146

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
147

Quyết định 236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
148

Quyết định 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
149

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
150

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
151

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
152

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
153

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
154

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
155

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
156

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
157

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
158

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
159

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
160

Quyết định 1554/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn Hà Nam

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
Vui lòng đợi