VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Có tất cả 83 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
02

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
03

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tiện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
04

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/09/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
05

Công văn 11903/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
06

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt "Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020"

Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
07

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
08

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
09

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/08/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
10

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
11

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
12

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
13

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/05/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 06/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
14

Quyết định 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
15

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
16

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
17

Quyết định 2821/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 20/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
18

Quyết định 2722/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
19

Quyết định 2721/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
20

Quyết định 2720/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
Vui lòng đợi