VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Có tất cả 86 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
02

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
03

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 01/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
04

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 12/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
05

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
06

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
07

Quyết định 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
08

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tiện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
09

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
10

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
11

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Ban hành: 23/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
12

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ Quyết định 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/09/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
13

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
14

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
15

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
16

Công văn 11903/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 06/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
17

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bãi bỏ các quyết định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
18

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
19

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
20

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
Vui lòng đợi