VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 100 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
02

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
03

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 05/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
04

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
05

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2016
06

Quyết định 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 08/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
07

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định việc thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
08

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
09

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/08/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
10

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
11

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
12

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
13

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
14

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
15

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
16

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
17

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
18

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
19

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 10/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
20

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định khen thưởng cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
Vui lòng đợi