Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 272 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
02

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
03

Quyết định 998/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
04

Quyết định 896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
05

Quyết định 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Bình

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
06

Quyết định 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
07

Quyết định 834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
08

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và chế độ báo cáo vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
09

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
10

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
11

Quyết định 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
12

Quyết định 773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
13

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
14

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
15

Quyết định 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
16

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
17

Quyết định 418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
18

Quyết định 336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
19

Quyết định 337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
20

Quyết định 338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
Vui lòng đợi