VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 183 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
02

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
03

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
04

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
05

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
06

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
07

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
08

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý hoc sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
09

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
10

Quyết định 578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
11

Quyết định 449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
12

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
13

Quyết định 402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
14

Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
15

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
16

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định hỗ trợ và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
17

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
18

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
19

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
20

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
Vui lòng đợi