VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Có tất cả 113 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
02

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
03

Quyết định 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hội, Quỹ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
04

Quyết định 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
05

Quyết định 1332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
06

Quyết định 1331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
07

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
08

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
09

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
10

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
11

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; Lãnh đạo theo dõi, phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
12

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
13

Quyết định 3495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
14

Quyết định 2040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 12/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
15

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
16

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
17

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
18

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 - 2019

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
19

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
20

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
Vui lòng đợi