VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 60 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
02

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
03

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
04

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
05

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 07/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
06

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
07

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
08

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
09

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 28/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
10

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Ban hành: 28/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
11

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
12

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
13

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2015
14

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
15

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
16

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 12/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
17

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
18

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
19

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
20

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
Vui lòng đợi