VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 218 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông arow
  01

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  02
  03

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

  04

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động hàng năm của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  05

  Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  06
  07

  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  08

  Quyết định 47/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  09
  10

  Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  11
  12

  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Nông

  13
  14

  Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông

  15
  16

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

  17

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình và trách nhiệm phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  18

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  19

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  20

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông