Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Có tất cả 101 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
02

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
03

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung các Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2022
04

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
05

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
06

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
07

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
08

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
09

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
10

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
11

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định một số nội dung phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
12

Quyết định 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
13

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
14

Kế hoạch 545/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Nông đang ở các tỉnh, thành phố phía Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
15

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
16

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
17

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
18

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
19

Quyết định 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
20

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
Vui lòng đợi