VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 150 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2022

Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
02

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 22/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
03

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
04

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
05

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
06

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
07

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
08

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
09

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
10

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
11

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
12

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoàn, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 26/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
13

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
14

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
15

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
16

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
17

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
18

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
19

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
20

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
Vui lòng đợi