VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG

Có tất cả 145 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tại, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
02

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
03

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
04

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 09/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
05

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
06

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
07

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hàng lang an toàn đường bộ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
08

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
09

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
10

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
11

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
12

Quyết định 6111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án thực hiện mục tiêu "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020"

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
13

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
14

Quyết định 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
15

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi Điều 15 quy định quản lý lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
16

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 14/05/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
17

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
18

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
19

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
20

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
Vui lòng đợi