VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 59 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
02

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
03

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
04

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 21/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2018
06

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
07

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
08

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
09

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
10

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
11

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
12

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
13

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực; chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
14

Quyết định 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
15

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
16

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
17

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa

Ban hành: 17/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
18

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
19

Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
20

Quyết định 2662/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
Vui lòng đợi