Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Có tất cả 144 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc Giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
02

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
03

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
04

Quyết định 9/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
05

Quyết định 8/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
06

Quyết định 7/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
07

Quyết định 6/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định việc sắp xếp lại tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
08

Quyết định 5/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2022
09

Quyết định 4/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
10

Quyết định 3/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
11

Quyết định 1/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
12

Quyết định 2/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
13

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
14

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
15

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
16

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
17

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
18

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
19

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
20

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
Vui lòng đợi