VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 131 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2019
02

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
03

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
04

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
05

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 28/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
06

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
07

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
08

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
09

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
10

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
11

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
12

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
13

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
14

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
15

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
16

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi một số điều của Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
17

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
18

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2015
19

Quyết định 101/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 29/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
20

Quyết định 125/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
Vui lòng đợi