VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 393 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh arow
  01

  Quyết định 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao nhiệm vụ chọn tạo, nuôi giữ và phát triển đàn giống gà Hồ năm 2023

  02

  Quyết định 51/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  03

  Quyết định 18/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  04

  Quyết định 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh

  05

  Quyết định 35/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  06

  Quyết định 36/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện Đánh giá chất lượng nước mưa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  07

  Quyết định 08/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023

  08

  Quyết định 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh

  09

  Quyết định 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh

  10

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  11

  Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung nguồn tiết kiệm chi năm 2022

  12

  Quyết định 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  13

  Quyết định 1708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án xây dựng Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Ninh

  14

  Quyết định 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  15

  Quyết định 560/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường giao thông khu trung tâm phường Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh”

  16

  Quyết định 1653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công

  17

  Quyết định 1654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vị thuốc cổ truyền năm 2022-2023

  18

  Quyết định 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  19

  Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  20

  Quyết định 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bắc Ninh