Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 186 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
02

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
03

Quyết định 1058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
04

Công văn 2423/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
05

Quyết định 919/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
06

Công văn 2085/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
07

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
08

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
09

Công văn 1291/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
10

Công văn 1278/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
11

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
12

Quyết định 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
13

Công văn 99/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
14

Công văn 426/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
15

Thông báo 18/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
16

Thông báo 119/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
17

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
18

Quyết định 1576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
19

Quyết định 1577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
20

Quyết định 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
Vui lòng đợi