VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 44 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
02

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
03

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
04

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
05

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
06

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
07

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
08

Quyết định 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
09

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố Hòa Bình

Ban hành: 18/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2016
10

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
11

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
12

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
13

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu

Ban hành: 30/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
14

Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
15

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
16

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
17

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 15/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
18

Chỉ thị 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
19

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
20

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi