VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Có tất cả 63 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
02

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
03

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
04

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
05

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2019
06

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
07

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 07/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
08

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
09

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
10

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
11

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
12

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
13

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
14

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
15

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
16

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
17

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
18

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
19

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
20

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
Vui lòng đợi