VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 70 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
02

Quyết định 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
03

Quyết định 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
04

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
05

Quyết định 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
06

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024)

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
07

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
08

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
09

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
10

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
11

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
12

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
13

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
14

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
15

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/04/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
16

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
17

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
18

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030”

Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
19

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định quản lý thu phí, lệ phí

Ban hành: 27/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
20

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 17/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
Vui lòng đợi