VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Có tất cả 58 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
02

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
03

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/04/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
04

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
05

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
06

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định khung giá chung về quản lý vận hành nhà chung cư

Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
07

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
08

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
09

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
10

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ

Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
11

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến 2030”

Ban hành: 12/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2015
12

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định quản lý thu phí, lệ phí

Ban hành: 27/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
13

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với khai thác tài nguyên

Ban hành: 10/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
14

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 10/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2015
15

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
16

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
17

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
18

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
19

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 08/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
20

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 17/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
Vui lòng đợi