Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

02

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

03

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

04

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

05

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

06

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

07

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

08

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

09

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Ban hành: 06/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

10

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

11

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

12

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

13

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

14

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

15

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

16

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

17

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

18

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

19

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

20

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018