VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 582 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
03

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 03/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
04

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 03/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
05

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 03/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
06

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
07

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
08

Quyết định 621/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
09

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ Quyết định 42/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
10

Công văn 2091/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh khảm lá sắn

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
11

Quyết định 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
12

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
13

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
14

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
15

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
16

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
17

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
18

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
19

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
20

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
Vui lòng đợi