VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Có tất cả 64 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
02

Công văn 870/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
03

Công văn 857/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 13/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
04

Công văn 714/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
05

Quyết định 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
06

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
07

Kế hoạch 792/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
08

Kế hoạch 785/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
09

Quyết định 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
10

Quyết định 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt các Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2020

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
11

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
12

Quyết định 2141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
13

Quyết định 2042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời kỳ ổn định 2021-2023

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
14

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
15

Quyết định 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
16

Quyết định 1969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
17

Quyết định 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
18

Quyết định 1933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
19

Quyết định 1935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
20

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
Vui lòng đợi