VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Có tất cả 19 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
02

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
03

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích các công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
04

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
05

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
06

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
07

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
08

Quyết định 64/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
09

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
10

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
11

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
12

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
13

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
14

Quyết định 914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân công quản lý Nhà nước về kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
15

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
16

Quyết định 2289/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 10/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
17

Quyết định 1928/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
18

Quyết định 307/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
19

Quyết định 750/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
Vui lòng đợi