VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Có tất cả 10 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
02

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 09/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
03

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
04

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
05

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
06

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
07

Quyết định 2289/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 10/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
08

Quyết định 1928/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Bản quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 750/2009/QĐ-UBND ngày 14/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
09

Quyết định 307/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
10

Quyết định 750/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
Vui lòng đợi
dma