VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Có tất cả 78 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 453/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
02

Kế hoạch 451/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
03

Quyết định 1179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
04

Quyết định 1128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 4) quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
05

Quyết định 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
06

Quyết định 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
07

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
08

Quyết định 806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
09

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
10

Quyết định 510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
11

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
12

Công văn 870/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Ban hành: 16/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
13

Công văn 857/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 13/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
14

Quyết định 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
15

Công văn 714/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
16

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
17

Kế hoạch 792/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
18

Kế hoạch 785/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
19

Quyết định 2373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
20

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
Vui lòng đợi