VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 136 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
02

Quyết định 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
03

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
04

Quyết định 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
05

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
06

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
07

Quyết định 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
08

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
09

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
10

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
11

Công văn 3277/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
12

Công văn 3278/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
13

Công văn 3226/UBND-NNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
14

Công văn 3112/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
15

Công văn 3107/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Chính phủ

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
16

Kế hoạch 2186/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
17

Quyết định 531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
18

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
19

Quyết định 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
20

Quyết định 342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
Vui lòng đợi