VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 57 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2019
02

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
03

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

Ban hành: 17/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
04

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
05

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
06

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
07

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
08

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
09

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
10

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
11

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 16/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
12

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
13

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2015
14

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
15

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
16

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
17

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
18

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
19

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
20

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hủy bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 08/2009/QĐ-UBND và Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 30/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi