Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Có tất cả 145 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 3544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
02

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
03

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
04

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
05

Quyết định 2985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
06

Quyết định 2560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
07

Quyết định 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
08

Quyết định 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
09

Quyết định 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
10

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
11

Quyết định 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
12

Quyết định 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
13

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
14

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
15

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
16

Quyết định 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
17

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
18

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng được giao đất làm nhà ở; được miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
19

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
20

Công văn 3277/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
Vui lòng đợi