VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Có tất cả 143 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
02

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
03

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
04

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
05

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
06

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
07

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
08

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
09

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
10

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
11

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 01/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
12

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
13

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
14

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
15

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
16

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
17

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
18

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
19

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
20

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
Vui lòng đợi
dma