VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Có tất cả 147 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
02

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
03

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
04

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 31/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
06

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
07

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
08

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
09

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 01/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
10

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 30/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
11

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
12

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
13

Quyêt định 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2016
14

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
15

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
16

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
17

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
18

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
19

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
20

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
Vui lòng đợi