VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Có tất cả 330 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai arow
  01
  02

  Quyết định 1872/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai

  03
  04

  Quyết định 1765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai

  05
  06

  Quyết định 1718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

  07

  Quyết định 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

  08
  09
  10
  11

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  12

  Quyết định 3592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  13

  Quyết định 54/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

  14
  15

  Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

  16

  Quyết định 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

  17

  Quyết định 51/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi tên Phụ lục IV kèm theo Quyết định 41/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  18

  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  19

  Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai

  20

  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai