VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 263 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
02

Quyết định 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
03

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
04

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
05

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
06

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
07

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
08

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
09

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
10

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung bảng giá xe gắn máy hai bánh và xe máy điện để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
11

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
12

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
13

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
14

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
15

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 17/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
16

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
17

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 05/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
18

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
19

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
20

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2016
Vui lòng đợi