Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 326 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
03

Quyết định 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
04

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
05

Quyết định 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
06

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
07

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
08

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
09

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Quảng Phú và Khu công nghiệp Tịnh Phong giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
10

Quyết định 549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
11

Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
12

Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
13

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
14

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
15

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2022
16

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
17

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
18

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
19

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
20

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số,vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
Vui lòng đợi