VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Có tất cả 263 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
02

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
03

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2018
04

Quyết định 152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
05

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
06

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
07

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
08

Quyết định 78/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
09

Quyết định 76/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
10

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
11

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
12

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
13

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
14

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
15

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
16

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 11/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
17

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
18

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
19

Quyết định 214/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
20

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
Vui lòng đợi
dma