Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Có tất cả 313 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
02

Quyết định 1296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
03

Quyết định 1268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
04

Quyết định 1142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
05

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
06

Quyết định 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
07

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
08

Quyết định 723/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
09

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
10

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
11

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau

Ban hành: 21/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
12

Quyết định 365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
13

Quyết định 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
14

Quyết định 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
15

Quyết định 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Xăng dầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
16

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
17

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Quy định về thiết bị định vị, tuyến đường và thời gian đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
18

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về lưu chứa, thiết bị và phương tiện vận chuyển; thiết bị định vị, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại đến cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
19

Quyết định 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
20

Quyết định 06/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
Vui lòng đợi