VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Có tất cả 163 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
03

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
04

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
05

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
06

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
07

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
08

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
09

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định hạn mức bình quân diện tích đất ở và đất sản xuất đối với hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
10

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
11

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
12

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2019
13

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

Ban hành: 17/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
14

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
15

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
16

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau

Ban hành: 04/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
17

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
18

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
19

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
20

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
Vui lòng đợi