VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Có tất cả 153 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
02

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
03

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
04

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
06

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
07

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
08

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
09

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
10

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định giá dịch vụ sử dụng phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
11

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
12

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh)

Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
13

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
14

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
15

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý và khai thác quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
16

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
17

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
18

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
19

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp, quản lý hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
20

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chung đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
Vui lòng đợi