VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Có tất cả 394 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau arow
  01
  02

  Quyết định 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau năm 2023

  03

  Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Trần Văn Thời

  04

  Quyết định 486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025

  05
  06

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ

  07

  Quyết định 446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  08

  Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá tỉnh Cà Mau năm 2023

  09
  10

  Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  11

  Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2023

  12

  Quyết định 318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trần Văn Thời

  13
  14
  15
  16

  Quyết định 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà mau về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ

  17

  Quyết định 196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ

  18
  19
  20

  Quyết định 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2022