VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 431 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  01

  Quyết định 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi Điều 2 của Quyết định 32/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  02

  Quyết định 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định 23/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  03

  Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  04

  Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  05

  Quyết định 880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

  06

  Quyết định 882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

  07

  Quyết định 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  08

  Quyết định 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  09

  Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  10

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung khoản 13, Điều 2 Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  11

  Quyết định 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  12

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  13

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14

  Quyết định 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phân cấp quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15
  16

  Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17

  Quyết định 239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  18

  Quyết định 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  19

  Quyết định 138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

  20

  Quyết định 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch