VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 94 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
02

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
03

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
04

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 17/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
05

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
06

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
07

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
08

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
09

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
10

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
11

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
12

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
13

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
14

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
15

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
16

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
17

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2017
18

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 08/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
19

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
20

Quyết định 1910/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
Vui lòng đợi