VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 122 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian, các bước thực hiện thủ tục và việc thực hiện đồng thời một số thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
02

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
03

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
04

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
05

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định cụ thể giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
06

Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
07

Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2020
08

Thông báo 371/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương về việc áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 15/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2020
09

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 21/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
11

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
12

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
13

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
14

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
15

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
16

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
17

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
18

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 08/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
19

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên trên địa bàn huyện Bình Giang

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
20

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
Vui lòng đợi