VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 109 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
02

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
03

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
04

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
05

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
06

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
07

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
08

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 08/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
09

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Đức, Công ty cổ phần nước sạch Thái Học - Long Xuyên trên địa bàn huyện Bình Giang

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
10

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
11

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
12

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 14/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
13

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô do Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương đang quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 07/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
14

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 11/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
15

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
16

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
17

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
18

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
19

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 17/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
20

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
Vui lòng đợi