Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Có tất cả 121 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
02

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
03

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
04

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
05

Quyết định 1940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
06

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
07

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
08

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
09

Quyết định 1729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
10

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
11

Quy định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
12

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
13

Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực năm 2020

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
14

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
15

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
16

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
17

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
18

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh KIên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
19

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
20

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
Vui lòng đợi