Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

02

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

03

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

04

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

05

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

06

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

07

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

08

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

09

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

10

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

11

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

12

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

13

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 06/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

14

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

15

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

16

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

17

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

18

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi khoản 1, 2, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

19

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 23/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

20

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 30/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017