VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Có tất cả 135 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
02

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
03

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
04

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
05

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
06

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
07

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
08

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
09

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
10

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
11

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
12

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
13

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 06/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
14

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
15

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung hai Phụ lục kèm theo Quyết định 16/2010/QĐ-UBND, ngày 30/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 21/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 06/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
16

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
17

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
18

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
19

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
20

Quyết định 1751/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án "Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006-2015"

Ban hành: 07/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
Vui lòng đợi
dma