VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Có tất cả 144 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
03

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
04

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
05

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
06

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
07

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
08

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
09

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và Đổi tên Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
10

Quyết định 378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 21/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
11

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
12

Quyết định 1196/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
13

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
14

Quyết định 2157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 02/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
15

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về trình tự, thời gian lập thủ tục và phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
16

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
17

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
18

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
19

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 03/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
20

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
Vui lòng đợi