VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Có tất cả 385 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long arow
  01
  02

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  03

  Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long

  04
  05

  Quyết định 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

  06

  Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

  07

  Quyết định 2407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đưa ra khỏi Danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

  08

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  10

  Quyết định 2315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập cụm công nghiệp Thuận An

  11

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

  12

  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

  13

  Quyết định 2263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

  14

  Quyết định 2235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

  15
  16

  Quyết định 2236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  17

  Quyết định 2237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

  18

  Quyết định 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

  19

  Quyết định 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phệ duyệt nhiệm vụ hoạt động năm 2023 của Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long

  20

  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long