VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Có tất cả 136 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
02

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
03

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
04

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
05

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
06

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý các phương tiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
07

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
08

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
09

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
10

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
11

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
12

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
13

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
14

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhan dân tỉnh Bến Tre về việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
15

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
16

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 05/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
17

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
18

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
19

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
20

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
Vui lòng đợi