VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Có tất cả 165 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Kế hoạch 7/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
02

Quyết định 3178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
03

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
04

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Mỏ Cày huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
05

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Xây dựng Trường Long

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
06

Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
07

Quyết định 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi và danh mục 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
08

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
09

Quyết định 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
10

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
11

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
12

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
13

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
14

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
15

Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
16

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
17

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
18

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
19

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
20

Quyết định 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
Vui lòng đợi