VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Có tất cả 150 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
02

Quyết định 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi và danh mục 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
03

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
04

Quyết định 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
05

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
06

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
07

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
08

Quyết định 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
09

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
10

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
11

Quyết định 2060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
12

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ngành có liên quan

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
13

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
14

Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính ban hành mới và danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
15

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý các phương tiện hoạt động phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
16

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
17

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
18

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
19

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
20

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre

Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
Vui lòng đợi