Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 183 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 30/2021/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và Tài liệu không kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
02

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
03

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
04

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm Quyết định 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
05

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
06

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
07

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
08

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
09

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
10

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
11

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
12

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
13

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
14

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
15

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
16

Quyết định 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
17

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
18

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
19

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 56/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
20

Công văn 1950/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
Vui lòng đợi