VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Có tất cả 55 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
02

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
03

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
04

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 15/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
05

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
06

Quyết định 62/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
07

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
08

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
09

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
10

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/08/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
11

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định 58/2009/QĐ-UBND, ngày 10/11/ 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 11/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
12

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2010/QĐ-UBND, ngày 06/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 08/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
13

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
14

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
15

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Ban hành: 14/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
16

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
17

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
18

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
19

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Sở, ban, ngành, huyện, thị xã có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
20

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
Vui lòng đợi
dma