Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 283 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Xúc tiến Thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
02

Quyết định 1495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
03

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
04

Quyết định 1427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
05

Quyết định 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
06

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
07

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
08

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
09

Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
10

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
11

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
12

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
13

Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
14

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
15

Quyết định 857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
16

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
17

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
18

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định phân cấp việc lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
19

Quyết định 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
20

Quyết định 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
Vui lòng đợi