VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 430 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang arow
  01

  Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  02

  Quyết định 623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  03
  04

  Kế hoạch 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

  05

  Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  06

  Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  07
  08

  Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  09

  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  10
  11

  Quyết định 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách các xã, phường đăng ký kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

  12

  Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

  13

  Quyết định 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  14

  Quyết định 183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

  15

  Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  16
  17

  Quyết định 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  18

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  19

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

  20

  Quyết định 115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang