VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Có tất cả 21 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
02

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
03

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
04

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
05

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
06

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
07

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
08

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
09

Quyết định 2492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa cơ sở và Khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
10

Quyết định 2493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Quản lý cạnh tranh và An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
11

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
12

Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
13

Quyết định 2260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 15/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
14

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
15

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
16

Quyết định 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
17

Quyết định 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 22/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2016
18

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
19

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
20

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010

Ban hành: 20/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
Vui lòng đợi
dma