VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 132 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
02

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
03

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
04

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
05

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
06

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
07

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
08

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
09

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
10

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra và các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
11

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
12

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2015
13

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
14

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
15

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại khoản 2, mục I, phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 13/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
16

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 05/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
17

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
18

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
19

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
20

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hanh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
Vui lòng đợi
dma