VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 255 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
02

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
03

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
04

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
05

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức học phí năm học 2021-2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
06

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
07

Công văn 2046/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
08

Công văn 2045/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
09

Công văn 2039/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
10

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
11

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
12

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
13

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
14

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
15

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
16

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
17

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
18

Quyết định 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
19

Quyết định 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
20

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
Vui lòng đợi