VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 195 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
02

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
03

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
04

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
06

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
07

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc

Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
08

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
09

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
10

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn và Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
11

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định khối lượng riêng và hệ số nở rời của đá (đá vôi, đá Dolomít, đá sét) nguyên khối; tỷ lệ quy đổi từ gạch đất nung thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
13

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
14

Quyết định 73/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
15

Quyết định 65/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
16

Quyết định 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 21/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
17

Quyết định 1575/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về khối lượng riêng, hệ số nở rời của đá nguyên khối (đá vôi, đá Đolomít, đá sét) và tỷ lệ quy đổi từ gạch thành phẩm sang đất sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 07/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
18

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao

Ban hành: 08/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
19

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2018
20

Quyết định 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
Vui lòng đợi