Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 277 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
02

Quyết định 493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
03

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
04

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
05

Quyết định 54/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
06

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
07

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
08

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
09

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ giá phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
10

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
11

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
12

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
13

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
14

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
15

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
16

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
17

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
18

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
19

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
20

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
Vui lòng đợi