VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 120 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
02

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
03

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
04

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
05

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
06

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
07

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
08

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
09

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
10

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
11

Quyết định 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
12

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
13

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 04/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2015
14

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
15

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
16

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
17

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
18

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
19

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
20

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
Vui lòng đợi