VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Có tất cả 116 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
02

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
03

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
04

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
05

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
06

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
07

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2017
08

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
09

Quyết định 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2018
10

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
11

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
12

Quyết định 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
13

Quyết định 1410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được chuẩn hóa, thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
14

Quyết định 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
15

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 20/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
16

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
17

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
18

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
19

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 26/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
20

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
Vui lòng đợi
dma