VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Có tất cả 125 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
02

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
03

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
04

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
05

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
06

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
07

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
08

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
09

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
10

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
11

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
12

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019

Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
13

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
14

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
15

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
16

Quyết định 63/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
17

Quyết định 58/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
18

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
19

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
20

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 và Quy định diện tích, kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
Vui lòng đợi