Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Có tất cả 181 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
02

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Quyết định 3794/2001/QĐ-UBND ngày 21/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích các dự án đầu tư cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
03

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Phú Yên

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
04

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
05

Quyết định 486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
06

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
07

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
08

Quyết định 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
09

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
10

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế về quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
11

Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
12

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
13

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
14

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Sơn Hòa

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
15

Quyết định 326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Sông Cầu

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
16

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
17

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
18

Quyết định 302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
19

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển 05 năm (2021-2026) trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
20

Quyết định 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 27/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
Vui lòng đợi