VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Có tất cả 139 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 213/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Chỉ số 45/CT-TTg ngày 31/15/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2021

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
03

Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
04

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống bệnh dại năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
05

Kế hoạch 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
06

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
07

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước)

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
08

Quyết định 1943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện ven biển tỉnh Phú Yên đến năm 2030

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
09

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
10

Quyết định 1886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
11

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
12

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
13

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
14

Quyết định 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
15

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024)

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
16

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
17

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
18

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
19

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
20

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
Vui lòng đợi