VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Có tất cả 105 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
02

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
03

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
04

Quyết định 67/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
05

Quyết định 63/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
06

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu lưới kéo hoạt động khai thác thủy sản trái phép

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
07

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
08

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
09

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 11/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
10

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
11

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý

Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
12

Quyết định 75/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tuyến đường kè đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016

Ban hành: 29/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2016
13

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
14

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Ban hành: 02/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
15

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Phú Yên

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
16

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung cát nhiễm mặn vào Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
17

Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bản tỉnh 5 năm (2015-2019)

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
18

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
19

Quyết định 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
20

Quyết định 833/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 26/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
Vui lòng đợi