VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 199 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
161

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
162

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
163

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
164

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
165

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
166

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
167

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
168

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
169

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
170

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
171

Quyết định 1380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
172

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
173

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
174

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
175

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
176

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
177

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
178

Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy định tuyển sinh trung học phổ thông

Ban hành: 04/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
179

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
180

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
Vui lòng đợi