VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 206 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
161

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng"

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
162

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
163

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn năm 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 18/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
164

Quyết định 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho phép thành lập Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
165

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
166

Quyết định 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
167

Quyết định 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
168

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
169

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 09/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
170

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 14/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
171

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính về chấp thuận đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
172

Quyết định 84/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định mức thu, cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán Thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
173

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
174

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
175

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
176

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
177

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
178

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
179

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân; Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Ban hành: 20/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
180

Quyết định 1011/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
Vui lòng đợi