VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 64 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
02

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
03

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu, máy móc nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
04

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
05

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
06

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
07

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
08

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố

Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
09

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
10

Quyết định 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
11

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2016
12

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở thông tin và Truyền thông; trưởng, phó phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
13

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
14

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2016
15

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 02/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
16

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
17

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
18

Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
19

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 16/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
20

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định thời gian mở, đóng cửa đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
Vui lòng đợi