VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 101 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 63/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
02

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
03

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
04

Quyết định 2960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Quyết định 2944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2021

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
06

Quyết định 2834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc phê duyệt Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
07

Quyết định 2833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
08

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
09

Quyết định 2577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
10

Quyết định 2578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
11

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
12

Quyết định 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2021 - 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
13

Quyết định 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
14

Quyết định 2403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
15

Quyết định 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
16

Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
17

Quyết định 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
18

Quyết định 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
19

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
20

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
Vui lòng đợi