VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 83 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
02

Quyết định 2348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
03

Quyết định 2314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
04

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
05

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
06

Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
07

Quyết định 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp về lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
08

Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
09

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
10

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 19 phần quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
11

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
12

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
13

Quyết định 3264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
14

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
15

Quyết định 2759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
16

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
17

Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
18

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
19

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
20

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Sơn La

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
Vui lòng đợi