VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Có tất cả 688 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La arow
  01

  Quyết định 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

  02

  Quyết định 457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập và Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

  03

  Chương trình 461/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2023

  04

  Quyết định 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  05

  Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  06

  Quyết định 431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công nhận xã Nà Mương, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

  07
  08

  Quyết định 424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km34 - Km38 (Tô Múa - Mường Tè), ĐT.101

  09

  Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn

  10
  11

  Quyết định 386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- Mua thuốc generic năm 2023 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La

  12

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  13
  14

  Quyết định 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2022

  15
  16
  17

  Quyết định 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu năm 2022 để triển khai ứng dụng vào thực tiễn

  18

  Quyết định 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

  19

  Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La

  20

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La