Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Có tất cả 159 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
02

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
03

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
04

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác tự kiểm tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 34/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
05

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
06

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
07

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
08

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
09

Công văn 2307/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
10

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
11

Công văn 2236/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
12

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
13

Công văn 2224/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
14

Công văn 2220/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
15

Công văn 2228/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện các Thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 10/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
16

Công văn 2188/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
17

Công văn 2157/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện việc báo cáo lịch trình khi cán bộ, công chức đi công tác ngoài tỉnh

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
18

Kế hoạch 2156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
19

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
20

Công văn 2158/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện cách ly tập trung và quản lý sau cách ly tập trung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
Vui lòng đợi