VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Có tất cả 105 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 322/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
02

Quyết định 113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
03

Quyết định 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
04

Quyết định 2162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
05

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
06

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
07

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
08

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
09

Quyết định 60/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
10

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
11

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
12

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
13

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
14

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
15

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
16

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
17

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
18

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
19

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
20

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
Vui lòng đợi