VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 262 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
22

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
23

Quyết định 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
24

Quyết định 564/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
25

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
26

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
27

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
28

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
29

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
30

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
31

Công văn 170/UBND-NN&TNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
32

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
33

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
34

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
35

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
36

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
37

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
38

Công văn 3755/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
39

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
40

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định 52/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 17/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
Vui lòng đợi