VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 62 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định

Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
02

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
03

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
04

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
05

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
06

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 17/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
07

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
08

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
09

Quyết định 3227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
10

Quyết định 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố dưới hình thức "Bản sao y bản chính" các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
11

Quyết định 2137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
12

Quyết định 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
13

Quyết định 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
14

Quyết định 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
15

Quyết định 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
16

Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
17

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
18

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
19

Quyết định 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
20

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
Vui lòng đợi
dma