VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 177 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
02

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
03

Quyết định 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
04

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
05

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Bình Định về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 07/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
06

Quyết định 95/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, trách nhiệm phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
07

Kế hoạch 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2014 và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
08

Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt "Chương trình Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
09

Quyết định 94/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
10

Quyết định 5286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
11

Quyết định 93/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
12

Quyết định 5300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực: Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
13

Quyết định 92/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
14

Quyết định 91/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn năm 2020

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
15

Quyết định 89/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2020

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
16

Quyết định 90/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách Nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
17

Quyết định 85/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
18

Quyết định 83/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi Điều 7 của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
19

Quyết định 88/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
20

Quyết định 86/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2020
Vui lòng đợi