VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 164 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
02

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
03

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
04

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
05

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
06

Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
07

Quyết định 69/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
08

Quyết định 65/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
09

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An

Ban hành: 31/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2015
10

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
11

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
12

Chỉ thị 14/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
13

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2015
14

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
15

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 04/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
16

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
17

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khaoi thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 21/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
18

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
19

Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
20

Quyết định 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
Vui lòng đợi
dma