VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 260 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An arow
  01
  02

  Quyết định 2032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An

  03

  Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

  04

  Quyết định 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An

  05

  Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

  06

  Quyết định 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch Thành phố Vinh

  07

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  08

  Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Vinh

  09

  Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, năm 2022

  10

  Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  11

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

  12

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  13
  14

  Quyết định 1332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Nghệ An

  15

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022

  16

  Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An

  17
  18

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  19

  Quyết định 1239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  20

  Quyết định 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An