VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 164 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
02

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
03

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
04

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
05

Quyết định 74/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
06

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
07

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hủy bỏ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND ngày 22/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 17/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
08

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn Thành phố Vinh

Ban hành: 19/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
09

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2017
10

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
11

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
12

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An

Ban hành: 06/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
13

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc điều bổ sung Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
14

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
15

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2018
16

Quyết định 90/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An về việc ban hành bổ sung danh mục khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng vào bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
17

Quyết định 88/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
18

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
19

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
20

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đơn giá tối thiểu xây dựng nhà dùng để tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 16/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
Vui lòng đợi