Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 197 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
02

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nghệ An

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
03

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
04

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
05

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
06

Quyết định 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
07

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
08

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
09

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ và thứ tự ưu tiên xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
10

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
11

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
12

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 2 tại các Quyết định: 44/2019/QĐ-UBND, 49/2019/QĐ-UBND, 51/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
13

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
14

Quyết định 4914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Tổ công tác được thành lập tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
15

Chỉ thị 52/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
16

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
17

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
18

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
19

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
20

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi