VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 170 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
02

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
03

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
04

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
05

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
06

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
07

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
08

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
09

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
10

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
11

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
12

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
14

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
15

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
16

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
17

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình sử dụng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 18/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
18

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
19

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
20

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 25/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
Vui lòng đợi