VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Có tất cả 181 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
02

Quyết định 4914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Tổ công tác được thành lập tại Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
03

Chỉ thị 52/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
04

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
05

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
06

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
07

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
08

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
09

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
10

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
11

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
12

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
13

Quyết định 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
14

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
15

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
16

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
17

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
18

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
19

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
20

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
Vui lòng đợi