VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 134 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
02

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
03

Quyết định 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
04

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
05

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
06

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
07

Quyết định 2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ban hành: 14/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
08

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
09

Quyết định 1554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch vùng trồng thanh long tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
10

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2016 và định hướng năm 2016 - 2020

Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
11

Quyết định 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011 - 2020

Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
12

Quyết định 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
13

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
14

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
15

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
16

Quyết định 52/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách xây dựng, phát triển các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 22/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
17

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định diện tích tổi thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
18

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
19

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 04/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
20

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
Vui lòng đợi