VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 131 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
02

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
03

Quyết định 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
04

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
05

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
06

Quyết định 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
07

Quyết định 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ hỗ trợ việc khám, chữa bệnh cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
08

Quyết định 66/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
09

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác của nghề lưới kéo (giã cào) trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
10

Quyết định 63/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2015
11

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2015
12

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
13

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 10/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
14

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với sa khoáng titan chưa qua tuyển tách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
15

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định diện tích tổi thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
16

Quyết định 72/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
17

Quyết định 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
18

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
19

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
20

Quyết định 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
Vui lòng đợi
dma