VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.551 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  01

  Kế hoạch 1461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  02

  Kế hoạch 1462/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030

  03

  Quyết định 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Đề án phát triển bền vững cây thanh long đến năm 2030

  04

  Kế hoạch 1425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  05

  Quyết định 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 240)

  06

  Quyết định 917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 174)

  07

  Quyết định 908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

  08

  Quyết định 909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao đất cho Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để xây dựng Trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại Tuy Phong

  09

  Quyết định 915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  10
  11

  Quyết định 897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong năm 2024

  12

  Quyết định 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình

  13

  Quyết định 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

  14

  Quyết định 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

  15

  Kế hoạch 1340/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024

  16

  Kế hoạch 1334/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024

  17
  18

  Kế hoạch 1322/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

  19

  Kế hoạch 1274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  20

  Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực