VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 766 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  01

  Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch cung cấp điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  02

  Quyết định 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp, quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

  03

  Quyết định 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  04
  05
  06
  07
  08

  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  09
  10

  Kế hoạch 1274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  11

  Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Bình Thuận

  12

  Kế hoạch 711/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2023

  13
  14

  Quyết định 434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công nhận các xã, phường, thị trấn duy trì đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022

  15
  16

  Kế hoạch 666/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  17

  Kế hoạch 662/KH-HĐPH của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

  18

  Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế, bổ sung ủy viên các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023

  19

  Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2023

  20

  Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận