VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 146 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
02

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
03

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
04

Quyết định 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 161)

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
06

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
07

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
08

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
09

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
10

Quyết định 2188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
11

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
12

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
13

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
14

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành "Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận"

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
15

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
16

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
17

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
18

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 17/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
19

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
20

Quyết định 2321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
Vui lòng đợi