Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 381 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 4423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
02

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
03

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
04

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
05

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
06

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
07

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
08

Quyết định 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
09

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
10

Quyết định 2925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
11

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
12

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
13

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
14

Quyết định 1942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
15

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
16

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Ban hành: 07/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
17

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 25/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
18

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
19

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
20

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
Vui lòng đợi