VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 256 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
02

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025

Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
03

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
04

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
06

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
07

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
08

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
09

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
10

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
11

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
12

Quyết định 66/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
13

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/07/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
14

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 13/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
15

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
16

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ngày 07/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
17

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
18

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
19

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 03/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
20

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
Vui lòng đợi
dma