VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 311 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
02

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
04

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
05

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
06

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013; Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
07

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
08

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
09

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
10

Quyết định 4963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
11

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
12

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
13

Quyết định 50/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn tài sản cố định; danh mục tài sản cố định đặc thù; xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
14

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
15

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
16

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
17

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
18

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
19

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
20

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
Vui lòng đợi