VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Có tất cả 263 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
02

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025

Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
03

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
04

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thuê mặt nước

Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
05

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
06

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
07

Quyết định 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
08

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
09

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
10

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
11

Quyết định 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2016
12

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Ban hành: 29/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
13

Quyết định 3669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công cơ quan thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
14

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
15

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016-2020)

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
16

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Long An

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
17

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
18

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
19

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
20

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
Vui lòng đợi