VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 184 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
02

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
03

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
04

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 15/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2019
05

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
06

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
07

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
08

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
09

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn Thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
10

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
11

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
12

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
13

Quyết định 1180/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
14

Quyết định 702/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc bãi bỏ Quyết định 2157/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phát kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
15

Quyết định 306/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
16

Quyết định 2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
17

Quyêt định 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
18

Quyết định 1577/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
19

Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
20

Quyết định 230/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 28/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2019
Vui lòng đợi