VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 445 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng arow
  01
  02
  03

  Quyết định 65/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phân cấp đăng ký và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  04
  05

  Quyết định 3793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

  06

  Quyết định 63/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  07

  Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hải Phòng

  08

  Quyết định 61/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố Hải Phòng

  09

  Quyết định 59/2022/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  10

  Quyết định 3436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án tổ chức Giải Báo chí Thành phố Hải Phòng

  11

  Quyết định 3437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Hội Báo Xuân Thành phố Hải Phòng

  12

  Quyết định 58/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  13

  Quyết định 3399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030

  14
  15

  Quyết định 3162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  16

  Quyết định 3138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  17

  Quyết định 55/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hải Phòng

  18

  Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định di dời, bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

  19

  Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hải Phòng

  20

  Quyết định 2977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng