Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HẢI PHÒNG

Có tất cả 342 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
02

Quyết định 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
03

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
04

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
05

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
06

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Đơn giá sản xuất chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2022
07

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
08

Quyết định 3838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội về an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
09

Quyết định 3818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước Thành phố Hải Phòng năm 2022

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
10

Quyết định 3827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
11

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
12

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2021

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
13

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
14

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
15

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định khung giá rừng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
16

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
17

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
18

Quyết định 3006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
19

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
20

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
Vui lòng đợi