VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Có tất cả 200 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
122

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2016 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
123

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
124

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
125

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
126

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
127

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
128

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
129

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
130

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
131

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
132

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, quản lý khai thác khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
133

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
134

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 31/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
135

Quyết định 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
136

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
137

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
138

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
139

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
140

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
Vui lòng đợi