Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Có tất cả 158 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
02

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
03

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
04

Quyết định 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 01/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
05

Công văn 584/UBND-VP6 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
06

Quyết định 675/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
07

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
08

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
09

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
10

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
11

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
12

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
13

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
14

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
15

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
16

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
17

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
18

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
19

Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
20

Quyết định 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi