VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Có tất cả 99 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
02

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 24/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
03

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 13/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
04

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
05

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
06

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
07

Quyết định 353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
08

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 17/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
09

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
10

Chỉ thị 03/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
11

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
12

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
13

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với vật tư nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 16/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
14

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 06/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
15

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
16

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung giá cát dùng để san lấp mặt bằng, bồi đắp công trình vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 11/2014/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
17

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 21/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
18

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
19

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng Phụ lục số 2 bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
20

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
Vui lòng đợi