Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 77 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
02

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về quy định giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
03

Quyết định 686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
04

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
05

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
06

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
07

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
08

Quyết định 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
09

Quyết định 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương ban hành kèm theo Quyết định 1503/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
10

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Bình Phước

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
11

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
12

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
13

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
14

Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, ban hành kèm theo Quyết định 1053/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
15

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
16

Quyết định 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận, phân công nhiệm vụ và thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù đối với già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
17

Quyết định 3108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
18

Quyết định 3109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
19

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
20

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong Lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
Vui lòng đợi