VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 37 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
02

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
03

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
04

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
05

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
06

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2016
07

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
08

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
09

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
10

Chỉ thị 07/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
11

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
12

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 29/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
13

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
14

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bổ sung phần I Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
15

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
16

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
17

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
18

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
19

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 04/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
20

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
Vui lòng đợi