VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 41 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
02

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
03

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
04

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
05

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
06

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
07

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
08

Quyết định 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2020

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
09

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
10

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
11

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
12

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc thù của tỉnh và một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
13

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá một số loại tài nguyên để làm cơ sở tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
14

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
15

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định diện tích tách thửa đất đối với đất ở, hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
16

Quyết định 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
17

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bổ sung phần I Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
18

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
19

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
20

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
Vui lòng đợi