VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Có tất cả 53 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong Lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
02

Quyết định 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
03

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
04

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
05

Quyết định 2837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
06

Quyết định 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
07

Quyết định 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc và nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
08

Quyết định 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
09

Quyết định 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bố sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
10

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
11

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
12

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều nguyên liệu tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
13

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
14

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
15

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
16

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
17

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
18

Quyết định 2289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
19

Quyết định 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2020

Ban hành: 01/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
20

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
Vui lòng đợi