VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 285 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
02

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
03

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
04

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
05

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
06

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018-2022

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
07

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
08

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
09

Quyết định 3416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc lập, công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
10

Quyết định 33/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2015
11

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2015
12

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
13

Chỉ thị 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bản tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
14

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
15

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
16

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ban hành: 16/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
17

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 16/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
18

Quyết định 58/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, trái cây và hoa mùa trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
19

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ -UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
20

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
Vui lòng đợi
dma