Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 373 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
02

Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
03

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
04

Quyết định 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
05

Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
06

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
07

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
08

​Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
09

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ​việc bãi bỏ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
10

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 17/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
11

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ viên chức và nhân viên y tế cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
12

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
13

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
14

Quyết định 233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2021

Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
15

Quyết định 175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2022
16

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
17

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
18

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
19

​Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
20

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
Vui lòng đợi