VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 289 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
02

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
03

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
04

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
05

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
06

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018-2022

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
07

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
08

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
09

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
10

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
11

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
12

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
13

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 21/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
14

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
15

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
16

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ban hành: 16/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
17

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 16/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
18

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ -UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 27/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
19

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
20

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí được sử dụng trên Website của tỉnh, Bản Thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
Vui lòng đợi