VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 233 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng arow
  01

  Quyết định 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng

  02

  Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

  03

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  04
  05

  Quyết định 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  06
  07
  08
  09

  Quyết định 14/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, cơ quan ngang sở và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

  10

  Quyết định 2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bảo Lạc

  11
  12

  Quyết định 42/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023

  13

  Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ lĩnh vực tiếp công dân, lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

  14

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 50/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  15

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  16

  Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  17
  18
  19
  20

  Quyết định 1855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Giai đoạn 2022 - 2035, tỷ lệ 1/5.000