VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 70 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Công văn 1896/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
02

Công văn 1869/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai, thực hiện nội dung Công điện 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
03

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
04

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Mục V điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
05

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
06

Quyết định 2336/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
07

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
08

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
09

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
10

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
11

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
12

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
13

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
14

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
15

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
16

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
17

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
18

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
19

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
20

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
Vui lòng đợi