VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 84 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Cao Bằng

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
02

Quyết định 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại và lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
03

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 25/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
04

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
05

Quyết định 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
06

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
07

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
08

Công văn 1896/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
09

Công văn 1869/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai, thực hiện nội dung Công điện 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
10

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
11

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 08/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
12

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Mục V điểm 2.1 khoản 2 Điều 1 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
13

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
14

Quyết định 2336/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
15

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 05/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
16

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
17

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
18

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
19

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
20

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
Vui lòng đợi