VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 60 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
02

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
03

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
04

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
05

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
06

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
07

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
08

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
09

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
10

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
11

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
12

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
13

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2015
14

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
15

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
16

Quyết định 1046/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
17

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 04/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
18

Quyết định 1219/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 01/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
19

Quyết định 282/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
20

Quyết định 2557/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
Vui lòng đợi