VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Có tất cả 60 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
02

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
03

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
04

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thu thập quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 26/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
05

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
06

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2019
07

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
08

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 04/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
09

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
10

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý và mức chi hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến công tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
11

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2019
12

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2019
13

Quyết định 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
14

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
15

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
16

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
17

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
18

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
19

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 29/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
20

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
Vui lòng đợi