VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Có tất cả 93 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
02

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
03

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
04

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
05

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm

Ban hành: 23/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
06

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2019
07

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 15/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
08

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
09

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
10

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
11

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
12

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 29/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2018
13

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
14

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
15

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
16

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
17

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
18

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường quản lý, giám sát vốn vay lại của chính quyền địa phương

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
19

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
20

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
Vui lòng đợi